2023-04-13 14:47:21

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pēdējoreiz atjaunots: 2018.05.24

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi (Lietošanas noteikumi) regulē tīmekļa vietņu www.cvkeskus.ee, www.cvmarket.lv un www.cvmarket.lt (Tīmekļa vietnes) lietošanu. Tīmekļa vietnes veido jebkādi dokumenti (tostarp attēli, video, utt.), kas ir pieejami, izmantojot domēnu cvkeskus.ee, cvmarket.lv vai cvmarket.lt, vai to apakšdomēnus, un Tīmekļa vietnes izmantošanai nepieciešamās datubāzes.
1.2. Lietošanas noteikumi ir pieejami Tīmekļa vietnē adresē https://www.cvmarket.lv/agreements.php.
1.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks un administrators ir CV Keskus OÜ Latvia filiāle (reģistrācijas numurs: 40103340907; atrašanās vieta: Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija; tālrunis: +371 67 358 848; e-pasts: info@cvmarket.lv; turpmāk: CVMarket.lv).
1.4. Tīmekļa vietnes lietotājs (Lietotājs) ir ikviena persona, kas izmanto Tīmekļa vietni.
1.5. Lietošanas noteikumu kontekstā Tīmekļa vietnes lietošana ir jebkāda dokumenta, kas veido Tīmekļa vietni, lejupielādēšana, atvēršana vai jebkāda veida apstrāde.
1.6. Tīmekļa vietnes lietošanas priekšnosacījums ir piekrišana Lietošanas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Tīmekļa vietni. Lietotājam ir tiesības izmantot Tīmekļa vietni tikai saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.7. Turpinot lietot Tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt līgumam (Līgums) ar CVMarket.lv, kura nosacījumi ir ietverti Lietošanas noteikumos.
1.8. CVMarket.lv ar Tīmekļa vietnes starpniecību piedāvā Lietotājam dažādus pakalpojumus (Pakalpojumi). Ja Lietotājs un CVMarket.lv vienojas par papildu nosacījumiem Pakalpojuma lietošanai, Lietošanas noteikumi regulē Pakalpojuma izmantošanu tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar papildu noteikumiem.

2. Tīmekļa vietne un tās lietošana

2.1. Tīmekļa vietne ļauj Lietotājam iegūt informāciju par darba piedāvājumiem, CV un citu informāciju, kas saistīta ar nodarbinātību. Lietotājam arī ir tiesības publicēt Tīmekļa vietnē savu CV vai darba piedāvājumu.
2.2. Lietotājs var lietot Tīmekļa vietni bez maksas, ja vien nav citādāk noteikts Lietošanas noteikumos vai Pakalpojuma izmantošanas noteikumos. Līgumā tiek noteikta summa, kas maksājama par maksas Pakalpojumiem, bet, ja nav panākta vienošanās par maksu, tiek piemērots Tīmekļa vietnē publicētais cenrādis. Maksas Pakalpojumu gadījumā Lietotāja pienākums maksāt maksu stājas spēkā, sākot no brīža, kad Pakalpojums ir pasūtīts. Lietotājam ir pienākums pilnā mērā apmaksāt Pakalpojumu, un CVMarket.lv neatgriež samaksāto maksu pat, ja Lietotājs izlemj pārtraukt lietot Pakalpojumu daļēji vai pilnībā.

2.3. CVMarket.lv ir tiesības periodiski mainīt cenrādi, neizsludinot īpašu paziņojumu, bet publicējot jauno cenrādi Tīmekļa vietnē.
2.4. Ņemot vērā pienākumu maksāt maksu, Lietotājs apņemas samaksāt maksu līdz CVMarket.lv izrakstītajā rēķinā norādītajam termiņam. Ja rēķinā nav norādīts apmaksas termiņš, maksa ir maksājama septiņu (7) dienu laikā kopš maksāšanas pienākuma stāšanās spēkā. Maksa tiek maksāta uz rēķinā norādīto CVMarket.lv bankas kontu, bet, ja tāds nav norādīts, uz CVMarket.lv bankas kontu, kas norādīts Tīmekļa vietnē. Lietotājam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar rēķina un pakalpojumu maksu apmaksu. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad nauda ir saņemta CVMarket.lv bankas kontā. CVMarket.lv ir tiesības atteikt Pakalpojuma sniegšanu, kamēr rēķins nav apmaksāts. Ja rēķina apmaksa tiek kavēta, Lietotājs maksā kavējuma soda naudu 0.1% apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu.
2.5. Lietotājs drīkst lietot Tīmekļa vietni, lai atrastu darbu vai darbinieku. Lietotājs nedrīkst bez CVMarket.lv iepriekšējas piekrišanas izmantot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, lai sniegtu pakalpojumu trešajai personai, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek sniegts par maksu vai bez maksas, vai izmantot datus, kas iegūti no Tīmekļa vietnes, citiem nolūkiem, nekā noteikts iepriekšējā teikumā.
2.6. Tīmekļa vietne ir tikai tehnisks risinājums, ar kura palīdzību darba meklētāji var publicēt savu CV vai meklēt darba piedāvājumus, un darba devēji var publicēt savu darba piedāvājumu un, ar kura palīdzību darba meklētājs var pieteikties piedāvātajam darbam. CVMarket.lv nepiedalās pārrunās starp darba meklētāju un darba piedāvātāju, kā arī nav starpnieks darba līguma noslēgšanas procesā, kā arī CVMarket.lv nav noslēdzamā līguma daļa, un neuzņemas atbildību par darba līguma, kas noslēgts, izmantojot Tīmekļa vietni, izpildi. Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošana negarantē Lietotājam darba vai piemērota darbinieka atrašanu.
2.7. CVMarket.lv nepārbauda neviena Lietotāja pamatinformāciju, kā arī nesniedz nekādus apstiprinājumus par Lietotāja sniegto vai publicēto datu pareizību. CVMarket.lv iesaka Lietotājam rūpīgi izpētīt otras līgumslēdzējas puses pamatinformāciju, pirms noslēgt darba līgumu, cita starpā – otras puses pilnvaras pienācīgi izpildīt noslēdzamo līgumu.
2.8. CVMarket.lv neuzņemas atbildību par datiem vai dokumentiem, kurus Lietotājs ir ievadījis Tīmekļa vietnē. Atbildību par datiem vai dokumentiem, kurus Lietotājs ir ievadījis, un to pareizību un likumību uzņemas tikai Lietotājs pats. Lietotājam ir tiesības ievadīt tikai tādus datus vai dokumentus, kas ir pareizi un nepārkāpj CVMarket.lv vai jebkuras trešās puses tiesības vai intereses.
2.9. CVMarket.lv ir tiesības bez paziņojuma dzēst no Tīmekļa vietnes jebkādus datus vai dokumentus, kas pārkāpj CVMarket.lv vai trešo pušu tiesības vai intereses, vai kas ir nesaderīgi ar sabiedrisko kārtību vai sabiedriskās ētikas principiem. Ja CVMarket.lv ir dzēsis datus vai dokumentus no Tīmekļa vietnes, Lietotājam nav tiesību atkārtoti ievadīt tos pašus datus vai dokumentus Tīmekļa vietnē, izņemot, ja CVMarket.lv ir sniedzis piekrišanu šādam nolūkam.
2.10. Lietotājam ir tiesības izmantot Tīmekļa vietni tikai, izmantojot populārākos tīmekļa pārlūkus (piemēram, Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari utt.). Lietotājs apņemas neizmantot Tīmekļa vietni ar tādas programmatūras vai ierīču palīdzību, kas pieļauj automātisku pieprasījumu veikšanu bez cilvēka piedalīšanās. Pārkāpjot šī punkta noteikumus, CVMarket.lv ir tiesības pieprasīt, lai jebkurš pārkāpējs maksātu 10 000 eiro soda naudu par katru pārkāpumu. Ikviens pieprasījums, kas pārkāpj šī punkta nosacījumus, tiek uzskatīts par atsevišķu (individuālu) pārkāpumu.
2.11. CVMarket.lv var periodiski un bez paziņojuma mainīt Tīmekļa vietni jebkādā veidā, tostarp ierobežot piekļuvi Lietotāja datiem vai dokumentiem, mainīt Lietotājam piedāvāto Pakalpojumu saturu un apjomu, ierobežot Pakalpojumu lietošanu utt. Tomēr CVMarket.lv nevar mainīt Tīmekļa vietni tādā veidā, kas nozīmētu Pakalpojumu satura būtības mainīšanu.
2.12. CVMarket.lv darīs visus iespējamo, lai Tīmekļa vietne vienmēr būtu pieejama un lietojama. Tomēr CVMarket.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem Tīmekļa vietnes darbības pārtraukumiem vai par kaitējumu, kas rodas pārtraukuma rezultātā.
2.13. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē tiek izmantotas CVMarket.lv nodrošinātās sīkdatnes, lai personalizētu Pakalpojumus un veicinātu labāku Pakalpojumu sniegšanu.

3. Lietotāja konts

3.1. Lietotājs var reģistrēt Tīmekļa vietnē Lietotāja kontu.
3.2. Lietotāja konts ļauj Lietotājam izveidot savu CV, pieteikties piedāvātajiem darbiem, publicēt darba piedāvājumus un izmantot citus Pakalpojumus, kuru izmantošanai ir nepieciešams Lietotāja konts Tīmekļa vietnē.
3.3. Lai izveidotu Lietotāja kontu, Lietotājs aizpilda pieteikumu Tīmekļa vietnē un apstiprina piekrišanu Lietošanas noteikumiem, un attiecīgajā gadījumā – papildu Pakalpojuma noteikumiem. Izveidojot kontu juridiskai personai, persona, kas izveidojusi kontu, apstiprina, ka viņam vai viņai ir pārstāvniecības tiesības.
3.4. Izveidojot Lietotāja kontu, Lietotājs izvēlas lietotājvārdu un paroli. Lietotājs periodiski Tīmekļa vietnē var mainīt paroli. Lietotājs apņemas turēt lietotājvārdu un paroli noslēpumā un neatklāt tos trešajām pusēm. Ja lietotājvārds vai parole kļūst zināmi trešajai pusei, Lietotājs apņemas nekavējoties par to informēt CVMarket.lv.
3.5. Lietotāja konts ir paredzēts tikai Lietotājam. Lietotājs apņemas neļaut trešajām personām izmantot Lietotāja kontu vai izmantot Lietotāja kontu trešās personas labā (piemēram, ir aizliegts publicēt trešās personas darba piedāvājumu, izmantojot Lietotāja paša kontu). Lietotājs nedrīkst nodot Lietotāja kontu trešajai personai.
3.6. CVMarket.lv var periodiski pieprasīt Lietotājam viņa vai viņas identifikāciju drošā veidā, tostarp, izmantojot ID karti vai mobilo ID.
3.7. CVMarket.lv ir tiesības periodiski daļēji vai pilnībā apturēt Lietotāja kontu vai dzēst to, ja dati, kas attiecas uz Lietotāja kontu, ir nepareizi, vai, ja Lietotājs izmanto savu kontu pretrunā ar Lietošanas noteikumiem vai tādā veidā, kas pārkāpj trešās personas vai CVMarket.lv tiesības vai intereses, ieskaitot, ja Lietotāja konts tiek izmantots trešās personas interesēs.
3.8. Uzskatāms, ka visas darbības, kas veiktas Tīmekļa vietnē, izmantojot Lietotāja kontu, ir veicis Lietotājs, izņemot, ja Lietotājs pierāda, ka viņš vai viņa nav veicis darbību un ka Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā neviena trešā puse nevarēja izmantot Lietotāja kontu. Lietotājs uzņemas atbildību par visām veiktajām darbībām, ieskaitot kaitējumu, kas izraisīts, izmantojot Lietotāja kontu.
3.9. Lietotāja konts ļauj Lietotājam pasūtīt Pakalpojumus. Ja Pakalpojumi tiek pasūtīti, izmantojot Lietotāja kontu, tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu ir pasūtījis Lietotājs, un Lietotājam rodas tiesības un pienākumi attiecībā uz Pakalpojuma pasūtīšanu.

4. Autortiesības un cits intelektuālais īpašums

4.1. Visas autortiesības un saistītās tiesības (tostarp datubāzes izveidotāja tiesības), kas saistītas ar Tīmekļa vietni un tajā publicētajiem darbiem, pieder CVMarket.lv.
4.2. Lietotājs bez maksas nodod CVMarket.lv visas mantiskās tiesības uz jebkādiem datiem, dokumentiem vai citiem darbiem, ko viņš vai viņa ievieto Tīmekļa vietnē. Lietotājs garantē, ka, ievadot datus vai dokumentus Tīmekļa vietnē, netiek pārkāptas trešo personu autortiesības. Uzskatāms, ka mantiskās tiesības tiek nodotas CVMarket.lv, ievadot darbu Tīmekļa vietnē.
4.3. Lietotājs apņemas piešķirt CVMarket.lv attiecībā uz lietām, kas ietvertas 4.2. punktā, bezmaksas ekskluzīvu licenci izmantot Lietotāja personīgās tiesības jebkādā veidā saskaņā ar Autortiesību likumu, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem visā autortiesību spēkā esamības termiņa laikā. Lietotājs ierobežo tā personas tiesību īstenošanas veidu un apmēru atbilstoši Lietošanas noteikumu ietvaros sniegtajai ekskluzīvajai licencei. CVMarket.lv ir tiesības attiecībā uz Lietotāja personiskajām tiesībām piešķirt apakšlicences. Ekskluzīvā licence CVMarket.lv tiek piešķirta brīdī, kad darbs tiek publicēts Tīmekļa vietnē. Ekskluzīvā licence, kas izsniegta saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, ietver visas tālākās darba izstrādes. Lietotājs pēc nepieciešamības pieļauj savā darbā un lietotājvārda simbolā veikt jebkādas izmaiņas, pievienojot viņa darbam citus darbus, ilustrācijas, komentārus, utt. Lietotājs piekrīt tam, ka CVMarket.lv nav pienākuma norādīt darbā Lietotāja vārdu.
4.4. Lietotājam vai trešajām personām nav tiesību bez CVMarket.lv iepriekšējas rakstiskas atļaujas reproducēt, izplatīt, pārsūtīt, tulkot, iekļaut citās datubāzēs, veidot izrakstus no Tīmekļa vietnes un tās sastāvdaļām un izmantot tos jebkādā līdzīgā veidā. Lietotājs apņemas nenodot trešajām personām jebkādus darbus, ko viņš vai viņa ir saņēmis(-usi), izmantojot Tīmekļa vietni.
4.5. Lietotājs apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības nodot CVMarket.lv rīcībā un licencēt CVMarket.lv izmantot ar autortiesībām saistītus materiālus, saskaņā ar Lietošanas noteikumos paredzētajiem gadījumiem. Lietotājs atlīdzina CVMarket.lv jebkādus zaudējumus, kas CVMarket.lv rodas saistībā ar Līguma pārkāpumu – cita starpā Lietotājs atlīdzina CVMarket.lv visus advokāta un citus ar to saistītos izdevumus. Ja trešā persona, kuras autortiesības Lietotājs ir pārkāpis saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu (piemēram, augšupielādējot un publicējot darba sludinājumu Tīmekļa vietnē), iesniedz pretenziju (piem., par zaudējumu atlīdzināšanu), Lietotājs apņemas nekavējoties izpildīt šādu prasību. Ja CVMarket.lv pēc saviem ieskatiem vēlas pats izpildīt šādu trešās personas pretenziju, CVMarket.lv ir tiesības to darīt un pieprasīt no Lietotāja to, ka tiek izpildīta trešās personas prasība pilnā apmērā (t.sk. zaudējumu atlīdzināšana pilnā apmērā). Skaidrības labad uzsveram, ka CVMarket.lv trešās personas prasību izpilda tikai tad, ja tā vēlas to darīt pēc saviem ieskatiem un tas nav CVMarket.lv pienākums un Lietotājam nav tiesību prasīt vai sagaidīt ka CVMarket.lv izpilda atbilstošo pretenziju.

5. Darba devējiem sniegto Pakalpojumu nosacījumi un vienošanās starp Darba devēju un CVMarket.lv par personas datu apstrādi

5.1. Šajā nodaļā ietvertie nosacījumi tiek piemēroti tikai līgumiem, kuru puse ir Lietotājs, kas vēlas publicēt darba piedāvājumus Tīmekļa vietnē vai izmantot citus Pakalpojumus, kas paredzēti darba devējiem (Darba devējs). Tiek pieņemts, ka Darba devējs publicē darba piedāvājumu Tīmekļa vietnē saistībā ar savas saimnieciskās vai profesionālās darbības veikšanu.
5.2. Izmantojot Pakalpojumus, Darba devējs apņemas izpildīt visus likumdošanā norādītos pienākumus, tostarp atturēties no darbībām, kas varētu ietvert sevī darba meklētāju diskrimināciju vai jebkādā citā veidā kaitēt darba meklētāju tiesībām.
5.3. Darba piedāvājumam, ko Darba devējs publicējis Tīmekļa vietnē, jāatbilst šādiem noteikumiem:
(i) Vienā darba piedāvājumā var meklēt darbinieku tikai vienam darbam vai amatam un tikai vienā vietā;
(ii) Pēc darba piedāvājuma publicēšanas Darba devējs nedrīkst veikt būtiskas izmaiņas darba piedāvājumā, īpaši piedāvātā amata nosaukumā un aprakstā (izņemot acīmredzamas kļūdas); (iii) Darba piedāvājums nedrīkst iekļaut atsauci uz iespēju pieteikties darba piedāvājumam jebkādā citā veidā, kā vien nosūtot CV ar Tīmekļa vietnes starpniecību izņemot, ja tas ir atļauts ar CVMarket.lv rakstisku piekrišanu.
5.4. Darba devējam izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, CVMarket.lv un Darba devējs apstrādā darba meklētāju personas datus (Dati). Dati var ietvert, piemēram, darba meklētāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi un citus personas datus par darba meklētāju un viņa karjeru (piemēram, atsauksmes, iepriekšējās darbavietas, izglītību, apmācību, prasmes, fotoattēlu, citus CV vai motivācijas vēstulē ievadītos datus), lietotāja vārdu un datus, kas saistīti ar darba meklētāja Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu.
5.5. Darba devējs un CVMarket.lv paziņo un piekrīt, ka:
(i) Ciktāl CVMarket.lv sniedz darba meklētāja Datus (kurš ir reģistrējis lietotāja kontu Tīmekļa vietnē) Darba devējam, sniedzot Pakalpojumus, Datu pārzinis ir CVMarket.lv, bet Datu apstrādātājs ir Darba devējs;
(ii) Ciktāl Darba devējs ievada darba meklētāja Datus Tīmekļa vietnē pats (neatkarīgi no tā, vai darba meklētājs ir reģistrējis lietotāja kontu), attiecīgais Darba devējs, kurš ievada Datus, tiek uzskatīts par Datu pārzini, bet CVMarket.lv – par Datu apstrādātāju.
5.6. Atkarībā no savas konkrētās lomas (pārzinis vai apstrādātājs) CVMarket.lv un Darba devējs apņemas nodrošināt, ka Datu apstrāde atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (VDAR) un nacionālajiem datu aizsardzības tiesību aktiem (kopā saukti par datu aizsardzības likumiem).
5.7. CVMarket.lv un Darba devējs piekrīt un garantē, ka šajā Lietošanas noteikumu sadaļā izklāstītie Datu apstrādes noteikumi veido spēkā esošu un saistošu personas datu apstrādes līgumu starp CVMarket.lv un Darba devēju VDAR 28. panta izpratnē, izņemot, ja puses ir noslēgušas atsevišķu vienošanos par Datu apstrādi, un šādā gadījumā attiecīgā līguma nosacījumi tiek piemēroti Dati apstrādei.
5.8. Turpmāk ir izklāstīti līguma noteikumi starp CVMarket.lv un Darba devēju par Datu apstrādi:
(i) Vispirms vispārīgie noteikumi, kas attiecas gan uz CVMarket.lv, gan uz Darba devēju, neatkarīgi no tā, kurš ir pārzinis un apstrādātājs;
(ii) Otrkārt, īpašie nosacījumi, kas piemērojami, ja CVMarket.lv ir Datu pārzinis un Darba devējs ir Datu apstrādātājs;
(iii) Treškārt, īpašie nosacījumi, kas piemērojami, ja Darba devējs ir Datu pārzinis un CVMarket.lv ir Datu apstrādātājs.

Vispārīgie noteikumi

5.9. Apstrādātājs piekrīt un garantē, ka tas ievēro, cita starpā, šādas prasības:
(i) Pārziņa norādījumi. Apstrādātājs apstrādā Datus tikai pārziņa vārdā un saskaņā ar Datu aizsardzības likumos, Līgumā, Lietošanas noteikumos un pārziņa norādījumos noteiktajām prasībām. Apstrādātājs īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tostarp tos, kas noteikti saskaņā ar VDAR 32. pantu), lai aizsargātu Datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves. Apstrādātājs apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas kavētu vai liegtu tam izpildīt no pārziņa saņemtos norādījumus un apstrādātāja saistības saskaņā ar Līgumu. Ja apstrādātājs nespēj nodrošināt Datu apstrādi saskaņā ar iepriekš minēto, apstrādātājs par to paziņo pārzinim - šādā gadījumā pārzinim ir tiesības apturēt Datu nosūtīšanu un nekavējoties vienpusēji atcelt Līgumu. Turklāt apstrādātājam jāievēro pārziņa norādījumi attiecībā uz personas datu nodošanu trešajai valsts vai starptautiskai organizācijai, izņemot, ja apstrādātājam šādu pienākumu nosaka tam piemērojamie tiesību akti. Šādā gadījumā apstrādātājs apņemas paziņot pārzinim par šo tiesisko prasību pirms Datu apstrādes, izņemot, ja tiesību akti aizliedz šādu informāciju, pamatojoties uz svarīgu sabiedrisko interešu iemeslu.
(ii) Datu dzēšana. Pēc darbinieku atlases projekta beigām apstrādātājs dzēš visus datus, kas saņemti no pārziņa attiecīgā projekta gaitā, saskaņā ar Līguma un Lietošanas noteikumu prasībām, vai pārziņa norādījumiem (ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz datu saglabāšanu).
(iii) Konfidencialitāte. Apstrādātājs nodrošina, ka visi darbinieki un citas personas, kam ir piekļuve datiem, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti.
(iv) Palīdzība. Ņemot vērā personas datu apstrādes raksturu, VDAR noteiktos pienākumus un apstrādātājam pieejamo informāciju, apstrādātājs pēc iespējas pilnīgāk palīdz pārzinim izpildīt visus pārziņa pienākumus saskaņā ar VDAR, ievērojot pārziņa norādījumus.
(v) Revīzija. Pēc pārziņa pieprasījuma apstrādātājs sniedz pārzinim informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību VDAR 28. pantā noteiktajiem pienākumiem. To darot, apstrādātājs pēc pārziņa pieprasījuma ļauj veikt apstrādātāja personas datu apstrādes iekārtu, procedūru un atrašanās vietas revīziju, ko veic pārziņa izraudzīta pārbaudes struktūra (attiecīgā gadījumā saskaņota ar uzraudzības iestādi), kuras sastāvā ietilpst neatkarīgi locekļi, kuriem ir nepieciešamās profesionālās prasmes un kuri ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti. Revīzijas izmaksas sedz pārzinis, un apstrādātājs tās atmaksā pārzinim, ja datu apstrāde neatbilst prasībām. Apstrādātājs nekavējoties informē pārzini, ja, viņaprāt, pārziņa rīkojums, kas saistīts ar šo punktu, pārkāpj piemērojamos tiesību aktus.
(vi) Drošības incidenti. Apstrādātājs nekavējoties paziņo pārzinim par jebkuru datu aizsardzības pārkāpumu vai iespējamu datu bojājumu vai drošības risku. Apstrādātājs veic visus nepieciešamos pasākumus un dara visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu šāda notikuma sekas.
(vii) Paziņošana. Apstrādātājs nekavējoties informē pārzini par šādiem gadījumiem: (i) tiesībaizsardzības iestāžu juridiski saistošus pieprasījumus par Datu izpaušanu; un (ii) pieprasījumus, kas saņemti tieši no datu subjektiem (darba meklētājiem).
(viii) Pieprasījumi. Apstrādātājs saprātīgi operatīvi un pareizi atbild uz visiem pārziņa pieprasījumiem, kas saistīti ar Datu apstrādi, un ievēro uzraudzības iestādes ieteikumus attiecībā uz nosūtīto Datu apstrādi.
(ix) Apakšapstrādātāji. Apstrādātājs garantē, ka tas ir noslēdzis līgumus ar visām trešajām personām (apakšapstrādātājiem), kurām tam ir tiesības nodot datus saskaņā ar Līgumu, un šādi līgumi sniedz pietiekamas garantijas, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka datu apstrāde atbilst datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja apakšapstrādātājs nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, apstrādātājs ir atbildīgs pārzinim par šā apakšapstrādātāja pienākumu izpildi.

Īpaši noteikumi, ja CVMarket.lv ir pārzinis un Darba devējs ir apstrādātājs

5.10. Ja CVMarket.lv ir datu pārzinis un Darba devējs ir apstrādātājs, tad Datu apstrādei ir piemērojami turpmāk minētie 5.11.-5.15. punkti.
5.11. Attiecībā uz Datu nodošanu trešajām personām (apakšapstrādātājiem), tostarp Datu starptautisku nodošanu un trešo personu iesaistīšanu Datu apstrādē, Puses vienojas par sekojošo:
(i) CVMarket.lv ar šo pilnvaro Darba devēju nodot Datus trešajai pusei, kas sniedz mākoņpakalpojumus vai pretendentu izsekošanas sistēmas pakalpojumus un kas saskaņā ar personas datu apstrādes noteikumiem brīvprātīgi vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem obligāti ievēro VDAR prasības (tostarp nosacījumus personas datu nosūtīšanai uz valsti ārpus EEZ). CVMarket.lv ar šo arī pilnvaro Darba devēju nodot Datus citam darba devējam, ja Darba devējs CVMarket.lv vārdā ir pieprasījis un saņēmis attiecīgu rakstisku darba meklētāja piekrišanu šādai Datu nodošanai un nosūtījis šo piekrišanu CVMarket.lv;
(ii) Citos gadījumos ir nepieciešama CVMarket.lv iepriekšēja piekrišana Datu nodošanai trešajai personai (tostarp apakšapstrādātājam, kas pieder tai pašai grupai kā Darba devējs);
(iii) Ja CVMarket.lv piekrišana nav nepieciešama (t.i., Datu nodošana tiek veikta saskaņā ar 5.11. punkta i) apakšpunktu), Darba devējam ir pienākums 14 dienas iepriekš paziņot CVMarket.lv par Datu nodošanu apakšapstrādātājam, un CVMarket.lv ir tiesības iebilst 14 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Iebildumu gadījumā CVMarket.lv un Darba devējs uzsāk sarunas, kuru laikā Datu nodošana Darba devēja apakšapstrādātājam nav pieļaujama. Ja CVMarket.lv neatsauc iebildumu, Darba devējs nedrīkst nodot datus attiecīgajam apakšapstrādātājam.
5.12. Darba devējam (tostarp tā apakšapstrādātājiem) ir aizliegts apstrādāt Datus automatizēti VDAR 22. panta nozīmē.
5.13. Publicējot darba piedāvājumu Tīmekļa vietnē, visu Tīmekļa vietnes lietotāju, kuri piesakās darba piedāvājumam, CV automātiski tiek saglabāti Darba devēja kontā. Saglabātajos CV ir ietverti Dati. Darba devējam ir iespēja, izmantojot savu lietotāja kontu, pievienot komentārus katram CV. CVMarket.lv nepārbauda, kuri Tīmekļa vietnes lietotāja CV un Dati ir saglabāti Darba devēja kontā un kurus komentārus Darba devējs ir pievienojis CV. Darba devējam ir iespēja jebkurā laikā dzēst saglabātos CV vai komentārus. Darba devējs ir atbildīgs par Datu apstrādi savā lietotāja kontā, un tā pienākums ir nodrošināt Datu apstrādi saskaņā ar lietošanas noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem. CVMarket.lv dzēš Darba devēja kontā saglabāto CV vai komentāru, ja CVMarket.lv kļūst zināms, ka Darba devējs neapstrādā konkrētajā CV vai komentārā iekļautos datus saskaņā ar lietošanas noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.
5.14. Darba devējs apstrādā Datus tikai ar darba piedāvājumu saistītā konkursa norises nolūkā un tikai tādā apjomā un veidā, kas ir minimāli nepieciešams šāda mērķa sasniegšanai. Darba devējs apņemas neizmantot Tīmekļa vietni vai ar tā starpniecību iegūtos datus tādā veidā, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, pat ja šāda izmantošana ir iespējama. Piemēram, Darba devējs apņemas neizmantot datus, lai diskriminētu darba meklētājus, pamatojoties uz kādām īpašībām.
5.15. Darba devējs apņemas atlīdzināt CVMarket.lv jebkādus zaudējumus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka Darba devējs izmanto Tīmekļa vietni vai ar Tīmekļa vietnes palīdzību iegūtos datus pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai tiesību aktiem.

Īpaši noteikumi, ja Darba devējs ir pārzinis un CVMarket.lv ir apstrādātājs

5.16. Ja Darba devējs ir pārzinis un CVMarket.lv ir apstrādātājs, tad Datu apstrādei ir piemērojami turpmāk minētie 5.16.-5.18. punkti.
5.17. Attiecībā uz Datu nodošanu trešajām personām (apakšapstrādātājiem), tostarp Datu starptautisku nodošanu un trešo personu iesaistīšanu Datu apstrādē, Puses vienojas par sekojošo:
(i) Ar šo Darba devējs pilnvaro CVMarket.lv nodot datus personām, kas norādītas CVMarket.lv Privātuma politikas 5.5. punktā;
(ii) Ar šo Pasūtītājs dod vispārēju pilnvarojumu CVMarket.lv pēc saviem ieskatiem piesaistīt citus apakšapstrādātājus. Ja CVMarket.lv vēlas pievienot jaunu apakšapstrādātāju, CVmarket.lv norāda jauno apakšapstrādātāju kā pakalpojumu sniedzēju savas Privātuma politikas 5.5. punktā vai paziņo par to Pasūtītājam jebkurā citā veidā. Darba devējam ir tiesības iebilst pret jauno apakšapstrādātāju 14 dienu laikā pēc tā iekļaušanas Privātuma politikā vai attiecīgā paziņojuma saņemšanas (atkarībā no tā, kas notiek vispirms). Iebildumu gadījumā CVMarket.lv un Darba devējs sāk sarunas, kuru laikā CVMarket.lv nedrīkst nodot datus apakšapstrādātājam. Ja Darba devējs neatsauc savu iebildumu, CVMarket.lv nedrīkst nodot datus attiecīgajam apakšapstrādātājam.
5.18. CVMarket.lv apstrādā Datus tikai, lai sniegtu Pakalpojumus attiecīgajam Darba devējam, un tikai tādā apjomā un veidā, kas ir vismaz nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai.

6. Īpaši nosacījumi, ko piemēro darba aģentūru pakalpojumu sniedzējiem

6.1. Nodarbinātības aģentūru pakalpojumu sniedzējs šo lietošanas noteikumu kontekstā ir ikviena persona, kas piegādā darbiniekus trešajai personai vai jebkādā citā veidā palīdz trešajai personai pieņemt darbā darbiniekus. Darbinieki, kas darbojas Darba devēja interesēs, netiek uzskatīti par darba aģentūru pakalpojumu sniedzējiem.
6.2. Darba aģentūras pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izmantot Tīmekļa vietni tikai ar CVMarket.lv iepriekšēju rakstisku piekrišanu un saskaņā ar pušu savstarpēji saskaņotiem nosacījumiem.
6.3. Darba aģentūras pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus bez CVMarket.lv piekrišanas, pat ja tas ir tehniski iespējams. Ja darba aģentūras pakalpojuma sniedzējs ir pasūtījis Pakalpojumu un par to ir samaksājis, CVMarket.lv ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu, neatmaksājot par Pakalpojumu samaksāto maksu.


7. Noteikumu grozījumi

7.1. CVMarket.lv ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu (tostarp Lietošanas noteikumus) šādos gadījumos:
(i) jebkādus noteikumus, ja CVMarket.lv to uzskata par nepieciešamu jebkura turpmāk minētā iemesla dēļ - sakarā ar tehnisku vai saturisku attīstību (piemēram, konkrēta tehniskā risinājuma atcelšana, pārveidošana, atjaunošana), lai nodrošinātu Lietotājiem labāku vai papildu Pakalpojumu, lai precizētu Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, tiesību akta vai tiesu prakses grozījumu gadījumā;
(ii) maksu (un citus samaksas noteikumus) par sniegto Pakalpojumu, ja salīdzinājumā ar tās noteikšanas brīdi ir mainījies maksas vai attiecīgā nosacījuma pamatā esošais apstāklis (piemēram, palielinājies patēriņa cenu indekss, darbaspēka vai citu resursu izmaksas, Pakalpojuma saturs un apjoms, mainījusies uzņēmējdarbības vide un tirgus situācija u.c.) vai, ja kopš attiecīgās maksas noteikšanas ir pagājuši vismaz divi gadi, vai ir atklājušies citi būtiski apstākļi, kas pēc CVMarket.lv ieskatiem rada nepieciešamību mainīt maksu; vai
(iii) jebkādus citus noteikumus pēc CVMarket.lv ieskatiem.
7.2. CVMarket.lv vismaz vienu mēnesi iepriekš informē Lietotāju par Līguma grozījumiem pa e-pastu vai citā veidā un dara pieejamus atjauninātos noteikumus. Puses vienojas, ka paziņojums pa e-pastu uzskatāms par piegādātu ne vēlāk kā divas dienas pēc tā nosūtīšanas.
7.3. Līgums ar grozījumiem stājas spēkā:
(i) tiklīdz Lietotājs ir devis savu aktīvo piekrišanu; vai
(ii) ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 7.2. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas Lietotājam. Ja Lietotājs nepiekrīt Līguma grozījumiem, viņam/viņai ir tiesības viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas izbeigt attiecīgās līgumiskās attiecības ar CVMarket.lv, nosūtot attiecīgu paziņojumu CVMarket.lv vismaz rakstveidā (piemēram, pa e-pastu). Ja Lietotājs viena mēneša laikā pēc paziņojuma par Līguma grozījumiem saņemšanas neatceļ attiecīgo Līgumu, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis grozītajam Līgumam un tas ir tam saistošs.

8. Galīgie noteikumi

8.1. Abām pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, nosūtot attiecīgu paziņojumu otrai pusei.
8.2. CVMarket.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Lietotājam izmantot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumu, vai atteikties sniegt Pakalpojumu un/vai izbeigt Līgumu, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus vai Pakalpojuma papildu nosacījumus vai Lietotāja darbība pārkāpj CVMarket.lv vai citu Lietotāju likumīgās intereses.
8.3. CVMarket.lv ir tiesības periodiski un bez jebkāda iemesla izbeigt Līgumu un/vai aizliegt izmantot Tīmekļa vietni vai atteikt Pakalpojuma sniegšanu, vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu jebkuram Lietotājam, par kuru CVMarket.lv ir pamatotas aizdomas, ka viņš bez iepriekšējas CVMarket.lv piekrišanas izmanto Tīmekļa vietni pakalpojuma sniegšanai trešajai personai.
8.4. Ja CVMarket.lv izbeidz Līgumu 8.2. vai 8.3. punktā minēto iemeslu dēļ vai Lietotājs izbeidz Līgumu 8.1. vai 7.3. punktā minēto iemeslu dēļ, CVMarket.lv nav pienākuma atmaksāt Lietotāja samaksāto maksu, pat ja par samaksāto maksu Pakalpojumi nav sniegti.
8.5. CVMarket.lv nav pienākuma slēgt Līgumu ar Lietotāju vai nodrošināt Lietotājam iespēju izmantot Tīmekļa vietni, vai sniegt Pakalpojumus Lietotājam. CVMarket.lv nav pienākuma sniegt pamatojumu atteikumam slēgt Līgumu.
8.6. CVMarket.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajai personai radušies saistībā ar Tīmekļa vietnes vai Līguma izmantošanu, izņemot gadījumus, kad CVMarket.lv atbildību nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu obligātajām normām. Gadījumos, kad CVMarket.lv atbildību nevar izslēgt, CVMarket.lv atbildība ir ierobežota ar summu, kas vienāda ar piecdesmit (50) eiro. Gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst Līgumam (tostarp Pakalpojuma sniegšana kavējas) un CVMarket.lv ir par to atbildīgs, CVMarket.lv ir tiesības novērst pārkāpumu, vai nu labojot Pakalpojumu, vai pagarinot Pakalpojuma sniegšanas termiņu. Lietotājs nav tiesīgs izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja CVMarket.lv ir novērsis pārkāpumu vai ja pārkāpumu vēl ir iespējams novērst.
8.7. CVMarket.lv apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar CVMarket.lv privātuma politiku, kas pieejama šeit: https://www.cvmarket.lv/privacy.
8.8. Lietošanas noteikumus un Līgumu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.
8.9. Strīdus, kas izriet no Lietošanas noteikumiem, Līguma vai Tīmekļa vietnes lietošanas, risina sarunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, strīdu galīgi izšķir Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.10. Lietošanas noteikumi ir sastādīti latviešu valodā. CVMarket.lv nodrošina Lietošanas noteikumus arī citās valodās, lai atvieglotu to izpratni. Ja latviešu valodā un citā valodā publicēto Lietošanas noteikumu nozīme atšķiras, noteicošais ir Lietošanas noteikumu teksts latviešu valodā.