2023-04-13 14:47:21

Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas kārtība

2016.06.16

Kārtība ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.458 „Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība”, lai regulētu CV Keskus OU Latvia filiāle (turpmāk tekstā – uzņēmums) sniegto personāla atlases pakalpojumu kārtību un nodrošinātu vienotu servisa līmeni un pakalpojumu kvalitāti visiem klientiem (juridiskām personām), kā arī atlases procesā iesaistītiem kandidātiem (fiziskām personām).

1.      Uzņēmuma galvenie pienākumi:

1.1.  Rakstiski slēgt līgumus ar darba devēju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā to, ka līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, uzņēmumam ir pienākums iepazīstināt darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un nodrošināt, lai līgumi par pakalpojuma sniegšanu atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.2.  Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā ievērot Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē darba tiesisko attiecību nodibināšanu;

1.3.  Rakstiski iepazīstināt darba meklētājus ar noteikumiem, kas noteikti ar darba devējiem noslēgtajos līgumos, un sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem;

1.4.  Rakstiski informēt darba meklētāju par dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai Latvijas Republikā, un kārtību, kādā šīs darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, rakstiski iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu vai citu līgumu, ar kuru saskaņā paredzēts personu nodarbināt, kā arī ar pamatnoteikumiem un to atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.5.  Pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja, rakstiski

1.6.  informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus;

1.7.  Attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem;

1.8.  Pēc darba meklētāja pieprasījuma nodrošināt, lai iepriekš minētie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;

1.9.  Uzņēmumam ir pienākums nodrošināt iepriekš 1.1.-1.7.apakšpunktos paredzēto noteikumu izpildi darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, tajā skaitā tālāk 2.punktā un 3.punktā norādīto darbību izpildē.

2.      Līguma par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas kārtība

2.1.  Tikšanās ar klienta pārstāvi.

Uzņēmuma pārstāvis tiekas klātienē ar klienta pārstāvi, lai iepazītos ar klienta uzņēmuma darbības jomu un specifiku, un noskaidrotu uzņēmuma vajadzības personāla atlases jomā. Tikšanās tiek organizēta klientam ērtā laikā un vietā – vai nu klienta telpās, vai uzņēmuma telpās.

2.2.  Sadarbības piedāvājuma izteikšana.

Pēc tikšanās uzņēmums sagatavo rakstveida sadarbības piedāvājumu, kas sevī ietver galvenos sadarbības nosacījumus – vakances nosaukums, projekta mērķis un uzdevums, sadarbības ieguvumi, sadarbības procesa soļi, pakalpojuma cena, apmaksas kārtība, garantija u.c. Uzņēmums iesniedz piedāvājumu klientam pēc vienošanās, bet parasti trīs līdz piecu darba dienu laikā.

2.3.  Līguma par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu noslēgšana.

Pēc tam, kad klients apstiprinājis piedāvājumu, uzņēmums sagatavo un nosūta klientam sadarbības līguma projektu, ko klients pārskata un komentē pēc nepieciešamības. Līgums ar klientu (darba devēju) par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts rakstveidā. Sadarbības process tiek uzsākts pēc tam, kad uzņēmums un klients ir parakstījuši sadarbības līgumu un klients ir veicis pirmo maksājumu par pakalpojumiem.

3.      Galvenie noteikumi un personāla atlases kārtība, kas noteikta ar darba devējiem noslēgtajos sadarbības līgumos

3.1.  Amata prasību analīze un vakances apraksta sastādīšana.

Uzņēmums, balstoties uz klienta sniegto informāciju vai klients patstāvīgi, sagatavo vakances aprakstu. Vakances apraksts ietver galvenos darba pienākumus, kā arī nepieciešamās un vēlamās prasmes un iemaņas. Vakances apraksts tiek noformēts kā sadarbības līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, par ko puses vienojas rakstveidā.

3.2.  Darba sludinājuma sagatavošana un publicēšana.

Uzņēmums sagatavo darba sludinājumu, pamatojoties uz vakances aprakstu. Darba sludinājumā klienta uzņēmuma nosaukums tiek vai netiek norādīts balstoties uz vienošanos ar klientu.

3.3.  Mērķtiecīga kandidātu meklēšana un uzrunāšana.

Paralēli darba sludinājuma publikācijai uzņēmums mērķtiecīgi meklē un uzrunā potenciālos kandidātus, izmantojot datu bāzes, sociālos portālus, nozares ekspertu kontaktus un citas metodes, lai pēc iespējas īsākā termiņā sasniegtu atbilstošākos kandidātus.

3.4.  Pieteikumu saņemšana un analīze.

Uzņēmums saņem visus CV un pieteikumus uz sludinājumā norādīto e-pasta adresi, kā arī uzņēmuma online sistēmā. Uzņēmums izvērtē visu kandidātu pieteikumus atbilstoši vakances prasībām.

 

3.5.  Intervijas ar atbilstošākajiem kandidātiem.

Uzņēmums organizē intervijas ar atbilstošākajiem kandidātiem, kuru laikā tiek novērtēta kandidātu izglītības, pieredzes, personības atbilstība vakances prasībām. Tiek sagatavots saraksts ar atbilstošākajiem kandidātiem tālākai izvērtēšanai.

3.6.  Fināla intervijas ar labākajiem kandidātiem.

Uzņēmums organizē fināla intervijas ar atbilstošākajiem kandidātiem ar klienta pārstāvi.

3.7.  Lēmuma pieņemšana.

Uzņēmums sniedz klientam pārskatu par fināla kandidātiem. Gala lēmumu pieņem klients, balstoties uz sniegtajām rekomendācijām.

3.8.  Darba piedāvājuma izteikšana.

Pēc lēmuma pieņemšanas klients izsaka darba piedāvājumu potenciālajam darbiniekam. Uzņēmums pēc klienta pieprasījuma var sniegt atbalstu šajā procesā konsultējot par vispārpieņemtu praksi personāla vadībā.

3.9.  Informācija kandidātiem pēc konkursa noslēguma.

Uzņēmums sniedz informāciju par atlases procesa rezultātiem visiem kandidātiem, kuri ir piedalījušies atlases procesā klātienē.

3.10.      Pirmo 3 līdz 6 mēnešu periods pēc darba attiecību uzsākšanas.

Pēc klienta pieprasījuma trīs līdz sešu mēnešu periodā no darba attiecību uzsākšanas brīža uzņēmums tiekas ar izvēlēto kandidātu un kandidāta tiešo darba vadītāju (tikšanās skaits pēc vienošanās). Tikšanās laikā tiek iegūta atgriezeniskā saikne no kandidāta un no tiešā darba vadītāja par darba attiecību kvalitāti – ieteikumi, sūdzības, nepieciešamie uzlabojumi u.tml. Uzņēmums sniedz ieteikumus klientam darba attiecību kvalitātes uzlabojumiem, ja tādi ir nepieciešami.