Pirmā lapaKarjeras centrs Rakstu arhīvs Komisija rīkojas, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem
 

Komisija rīkojas, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem

Kā ziņo Eiropas Komisija, visā ES ekonomikā sievietes joprojām saņem vidēji par 15% mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Jaunā ziņojumā ir izklāstīti veidi, kādā ES var novērst minētās atšķirības, kas pēdējos desmit gados tikpat kā nav mainījušās. Kopumā visai ekonomikai ir raksturīga nevienlīdzīga darba samaksa starp dzimumiem attiecībā uz vidējo samaksu par stundu, ko pirms nodokļu atskaitījumiem saņem sievietes un vīrieši. Tas atspoguļo darba tirgū pastāvošo diskrimināciju un nevienlīdzību, kas skar galvenokārt sievietes.

Skolā meitenes gūst labākus rezultātus, un, salīdzinot ar vīriešiem, darba tirgū iesaistās vairāk sieviešu, kurām ir augstskolas diploms, taču darba samaksa joprojām atšķiras par 15%. Darba samaksas atšķirības ir sarežģīts jautājums, kam ir daudz iemeslu. Dažreiz ir skaidri saskatāma diskriminācija. Taču bieži vien minētās problēmas cēloņi ir slēpti: sievietes strādā vairāk darbu, par ko nesaņem samaksu, piemēram, viņas rūpējas par mājsaimniecību un aprūpē apgādājamos; vairāk ir tādu sieviešu, kas strādā nepilnu darba laiku, un bieži vien nozarēs, kurās pārsvarā ir nodarbinātas sievietes, atalgojuma skala ir zemāka.

Jautājums par nevienlīdzīgu darba samaksu starp sievietēm un vīriešiem skar ne tikai vienādu atalgojumu par vienādu darbu. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka sieviešu lietpratību vērtē, to salīdzinot ar vīriešiem. Ir tendence, ka darba vietās, kur vajadzīga līdzīga kvalifikācija vai pieredze, atalgojums ir zemāks tad, ja tajās pārsvarā ir nodarbinātas sievietes.

Nevienlīdzīga darba samaksa atspoguļo arī līdztiesības trūkumu darba tirgū, un tas galvenokārt skar sievietes, jo īpaši saistībā ar grūtībām, savienojot darba un personisko dzīvi. Sievietes vairāk izmanto iespēju strādāt nepilnu darba laiku, un viņām biežāk ir karjeras pārtraukumi, kas negatīvi ietekmē profesionālo izaugsmi. Joprojām maz sieviešu ir nodarbinātas vadošos amatos, un, virzoties pa savas karjeras kāpnēm, viņas saskaras ar vairāk šķēršļiem un lielāku pretestību. Tā rezultātā sieviešu karjerā biežāk ir pārtraukumi, un tā ir lēnāka un īsāka, un tādējādi mazāk atalgota nekā vīriešu karjera. Statistika liecina, ka nevienlīdzīga darba samaksa ir saistāma ar vecumu, izglītību un darba stāžu – vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem darba samaksa atšķiras vairāk nekā par 30%, bet vecuma grupā līdz 30 gadiem atšķirība ir 7%; tā ir vairāk nekā 30%  personām, kam ir augstskolas izglītība, un 13% personām, kam ir pamatskolas izglītība, bet darba ņēmējiem, kuriem ir vairāk nekā 30 gadu darba stāžs, tā ir pat 32%, savukārt tā ir par 10% zemāka tādām personām, kas uzņēmumā ir strādājušas no viena līdz pieciem gadiem. 

Lai šo jautājumu risinātu, komisijas paziņojumā noteiktas četras rīcības jomas:

»  nodrošināt spēkā esošo tiesību aktu labāku piemērošanu;
»  apkarot nevienlīdzīgu darba samaksu, un šo rīcību uzskatīt par dalībvalstu nodarbinātības politikas neatņemamu sastāvdaļu;
»  veicināt, ka darba devēji ievēro vienlīdzīgas darba samaksas principu, īpaši vairojot sociālo atbildību;
»  atbalstīt paraugprakses apmaiņu visā ES un iesaistīt sociālos partnerus.
 

© July 2007 CV Market

Darba piedāvājumi

Raksta vērtējums:
Balsu skaits kopā: 0  |  Vidējais vērtējums: 0
Novērtē:

Pievienot komentāru
* Vārds, uzvārds
* E-pasts
* Teksts

Meklēt rakstus