https://www.cvmarket.lv/1037786

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #1037786

Web Developer

CV Market client
Germany
Saite ir nokopēta starpliktuvē
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #1037786

Web izstrādātājs

CV Market client
Vācija
Saite ir nokopēta starpliktuvē
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

IT Services operates and supports the IT infrastructure and services at EMBL headquarters in Heidelberg and at the laboratory’s sites in Barcelona and Rome. In collaboration with the EMBL-EBI in Cambridge our team is creating and implementing a new web infrastructure for all EMBL websites.We are looking to recruit an enthusiastic Web Developer to join the Software and Solutions team within EMBL IT Services, who will be responsible for driving and implementing a new enterprise database service, in order to improve web access to the laboratory’s dynamic content.

 

Your role

will include the following responsibilities:

 • Closely collaborate with stakeholders across EMBL sites to define the requirements for the enterprise database
 • Design and implement a database schema for all dynamic business objects involved
 • Implement the backend feeds to this database
 • Provide a lightweight REST API to access the data
 • Closely interact with frontend web development teams consuming the API
 • Support, monitor and manage your product


Requirements

You have

 • A degree in computer science or equivalent
 • Several years of professional experience in application development
 • Excellent knowledge of distributed version control systems such as ‘git’
 • Excellent knowledge of at least two of the following languages:
  • ECMAScript or TypeScript
  • HTML5 and CSS3
  • Python
  • Java
  • PHP
  • Solid knowledge of modern relational and object/document databases
  • Experience in implementing APIs (in particular, RESTful and/or GraphQL)
  • Hands-on knowledge of CI/CD (preferably based on Gitlab)
  • Good understanding of containerization practices, microservices and event-driven architectures, as well as information security concepts
  • excellent communication skills and the ability to work both individually and as part of a diverse team
  • Proficiency in spoken and written English

   

  You might also have

  • Experience with Kubernetes and cloud services
  • Experience working with large legacy codebases and monolithic services
  • Knowledge of further scripting languages (Bash script, Perl, etc.)
  • Knowledge of modern client-side MVC frameworks
  • General understanding of agile methodologies


  Company offers

  Why join us

  We offer you

  • the opportunity to work with latest technology, being exposed to a fast-growing big data environment operating over 350 petabytes of scientific data and high-end computing across multiple centres to support science at EMBL
  • a competitive salary (indicated above) and a comprehensive pension scheme; medical, educational and other social benefits, as well as financial sponsorship for relocation and installation for you and your family
  • a flexible and friendly, international working environment fostering creativity 
  • certified training and continued development of your professional and personal skills
  • we are an inclusive, equal opportunity employer strongly committed to achieving gender balance
  • to be part of one of the world’s highest ranked scientific research organizations and to commit to this joint effort to better understand the principles of life

   

  What else you need to know

  We are Europe’s flagship research laboratory for the life sciences – an intergovernmental organisation performing scientific research in disciplines including molecular biology, physics, chemistry and computer science. We are an international, innovative and interdisciplinary laboratory with approx. 2 000 employees from many nations operating across six sites, in Heidelberg (DE, headquarters), Barcelona (ES), Hinxton near Cambridge (UK), Hamburg (DE), Grenoble (FR) and Rome (IT). The working language of the institute is English.


Darba apraksts

IT Services darbojas un atbalsta IT infrastruktūru un pakalpojumus EMBL galvenajā mītnē Heidelbergā un laboratorijas vietās Barselonā un Romā. Sadarbībā ar EMBL-EBI Kembridžā, mūsu komanda izveido un ievieš jaunu tīmekļa infrastruktūru visām EMBL vietnēm. Mēs meklējam entuziasma pilnu tīmekļa izstrādātāju, kurš pievienosies programmatūras un risinājumu komandai EMBL IT pakalpojumos, kas būs atbildīga par vadīt un ieviest jaunu uzņēmuma datu bāzes pakalpojumu, lai uzlabotu tīmekļa piekļuvi laboratorijas dinamiskajam saturam.

 

Tava loma

ietvers šādus pienākumus:

 • Cieši sadarbojieties ar ieinteresētajām personām EMBL vietnēs, lai definētu prasības uzņēmuma datu bāzei
 • Izstrādāt un ieviest datu bāzes shēmu visiem iesaistītajiem dinamiskajiem biznesa objektiem
 • Ieviest šīs datu bāzes aizmugurējās plūsmas
 • Nodrošiniet vieglu REST API, lai piekļūtu datiem
 • Cieši sadarbojieties ar priekšējās tīmekļa izstrādes komandām, kas izmanto API
 • Atbalstiet, uzraugiet un pārvaldiet savu produktu


Prasības kandidātiem

Tev ir

 • Grāds datorzinātnēs vai līdzvērtīgs grāds
 • Vairāku gadu profesionālā pieredze lietojumprogrammu izstrādē
 • Lieliskas zināšanas par izplatītām versiju kontroles sistēmām, piemēram, “git”
 • teicamas vismaz divu šādu valodu zināšanas:

o ECMAScript vai TypeScript

o HTML5 un CSS3

o Python

o Java

o PHP

 • Labas zināšanas par mūsdienu relāciju un objektu/dokumentu datu bāzēm
 • Pieredze API ieviešanā (jo īpaši RESTful un/vai GraphQL)
 • Praktiskas zināšanas par CI/CD (vēlams, pamatojoties uz Gitlab)
 • Laba izpratne par konteinerizācijas praksi, mikropakalpojumiem un notikumu vadītu arhitektūru, kā arī informācijas drošības koncepcijām
 • teicamas komunikācijas prasmes un spēja strādāt gan individuāli, gan kā daļa no daudzveidīgas komandas
 • Angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski

 

Jums varētu būt arī

 • Pieredze darbā ar Kubernetes un mākoņpakalpojumiem
 • Pieredze darbā ar lielām mantotām kodu bāzēm un monolītiem pakalpojumiem
 • Zināšanas par citām skriptu valodām (Bash skripts, Perl utt.)
 • Zināšanas par mūsdienu klientu puses MVC ietvariem
 • Vispārīga izpratne par veiklām metodēm


Uzņēmums piedāvā

Kāpēc pievienoties mums

Mēs jums piedāvājam

 • iespēja strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, pakļaujoties strauji augošai lielo datu videi, kurā darbojas vairāk nekā 350 petabaitu zinātniskie dati un augstākās klases skaitļošana vairākos centros, lai atbalstītu zinātni EMBL
 • konkurētspējīgu atalgojumu (norādīts iepriekš) un visaptverošu pensiju shēmu; medicīniskos, izglītības un citus sociālos pabalstus, kā arī finansiālu sponsorēšanu pārcelšanai un uzstādīšanai jums un jūsu ģimenei
 • elastīga un draudzīga, starptautiska darba vide, kas veicina radošumu
 • sertificēta apmācība un jūsu profesionālo un personīgo prasmju pilnveidošana
 • mēs esam iekļaujošs, vienlīdzīgu iespēju darba devējs, kurš ir cieši apņēmies panākt dzimumu līdzsvaru
 • būt daļai no vienas no pasaules visaugstāk novērtētajām zinātniskās pētniecības organizācijām un apņemties šos kopīgos centienus labāk izprast dzīves principus

 

Kas vēl jums jāzina

Mēs esam Eiropas dzīvības zinātņu vadošā pētniecības laboratorija - starpvaldību organizācija, kas veic zinātniskus pētījumus tādās disciplīnās kā molekulārā bioloģija, fizika, ķīmija un datorzinātnes. Mēs esam starptautiska, inovatīva un starpdisciplināra laboratorija ar apm. 2 000 darbinieku no daudzām valstīm, kas darbojas sešās vietās - Heidelbergā (DE, galvenā mītne), Barselonā (ES), Hinkstonā pie Kembridžas (Apvienotā Karaliste), Hamburgā (DE), Grenoblē (FR) un Romā (IT). Institūta darba valoda ir angļu.


Darba sludinājuma numurs
#1037786
Tu piesakies uz:
Web Developer
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!