2023-04-13 14:47:21

Angļu valodas skolotājs/-a uz 2019./2020. mācību gadu

CVMarket.lv klients
No 1240 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Profesija: Angļu valodas skolotājs uz 2019./2020.mācību gadu
Profesijas kods: 233001 vispārējās vidējās izglītības skolotājs
Darbības joma: Profesionālā izglītība

 

Darba pienākumi: 

  1. Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam, programmai un stundu sarakstam;
  2. Sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, grupas audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbinieku) un vadību analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas un cita rakstura problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;
  3. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
  4. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
  5. Plānot savu darbu un par darba rezultātiem informēt izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā;
  6. Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
  7. Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
  8. Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
  9. Nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai, tiesībsargājošajām institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret izglītojamo izglītības iestādē vai ārpus tās;
  10. Pilnveidot savas profesionālās kompetences, pieredze darbā e-mācību vidē (MOODLE) vai vēlme to apgūt;

11. Ievērot darba kārtību, ētikas normas un Personu datu aizsardzības regulas noteikumus.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Uzņēmums piedāvā

Noslogotība: 26 kontaktstundas nedēļā
Darbavietas adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064
Atalgojums: EUR 1240 mēnesī pirms nodokļu nomaksas
Brīvo darbavietu skaits: 1
Darba devēja kontaktinformācija: Ūdeļu iela 22, Rīga, LV- 1064.
Kontaktpersona: direktore Silvija Voitišķis 27706200.

Gaidīsim pieteikumus līdz 26.08.2019.

 

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".