LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi (Lietošanas noteikumi) reglamentē tīmekļa vietņu www.cvkeskus.ee, www.cvmarket.lv un www.cvmarket.lt (Tīmekļa vietnes) izmantošanu. Tīmekļa vietnes pamatā ir dažādi dokumenti (piemēram, attēli, video u.c.), kuriem iespējams piekļūt ar cvkeskus.ee, cvmarket.lv vai cvmarket.lt, vai arī to apakšdomēnu starpniecību, kā arī Tīmekļa vietnes izmantošanai nepieciešamās datubāzes.
1.2. Lietošanas noteikumi ir pieejami Tīmekļa vietnē https://www.cvmarket.lv/agreements.php.
1.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks un administrators ir CV Keskus OÜ Latvia filiāle (reģistrācijas numurs: 40103340907; adrese: Blaumaņa iela 38/40 -1, Rīga, LV -1011, Latvija; tālrunis: +371 67 358 848; e-pasts: info@cvmarket.lv; turpmāk saukts CV Market).
1.4. Tīmekļa vietnes lietotājs (Lietotājs) ir ikviena persona, kura izmanto Tīmekļa vietni.
1.5. Lietošanas noteikumu izpratnē Tīmekļa vietnes izmantošana ietver sevī jebkura Tīmekļa vietnes pamatā esošā dokumenta lejupielādēšanu, atvēršanu vai apstrādi.
1.6. Tīmekļa vietnes izmantošanas priekšnoteikums ir piekrišana Lietošanas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, tas nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vienīgi saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.7. Pirms Tīmekļa vietnes izmantošanas Lietotājs noslēdz līgumu (Līgumu) ar CV Market, kura noteikumi ir ietverti Lietošanas noteikumos.
1.8. CV Market ar Tīmekļa vietnes starpniecību piedāvā Lietotājam dažādus pakalpojumus (Pakalpojumus). Ja Lietotājs un CV Market saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vienojas par papildu noteikumiem, Lietošanas noteikumi regulē Pakalpojuma izmantošanu tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar minētajiem papildu noteikumiem.

2. Tīmekļa vietne un tās izmantošana

2.1. Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs var iegūt informāciju par darba piedāvājumiem, CV un citu ar nodarbinātību saistītu informāciju. Tāpat Lietotājs ir tiesīgs publicēt Tīmekļa vietnē savu CV, darba meklēšanas sludinājumu vai darba piedāvājumu.
2.2. Tīmekļa vietnes izmantošana ir bezmaksas, ja vien Lietošanas noteikumos vai Pakalpojuma noteikumos nav noteikts citādi. Maksas pakalpojumu apjoms ir norādīts Līgumā, taču, ja Līgumā šī maksa nav norādīta, piemērojams Tīmekļa vietnē publicētais cenrādis. Ja Lietotājs vēlas izmantot maksas pakalpojumus, tas maksā par šo pakalpojumu Pakalpojuma pasūtīšanas brīdī. Lietotājs apņemas samaksāt pilnu Pakalpojuma summu, un CV Market to neatdod atpakaļ pat tad, ja Lietotājs izlemj pilnībā vai daļēji pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu.
2.3. CV Market ir tiesīgs jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma veikt cenrādī izmaiņas, publicējot jauno cenrādi Tīmekļa vietnē.
2.4. Ņemot vērā Lietotāja pienākumu maksāt attiecīgo maksu, tas apņemas to samaksāt līdz CV Market izrakstītajā rēķinā minētajam datumam. Ja rēķinā šis datums nav minēts, samaksa veicama septiņu (7) dienu laikā pēc brīža, kad Lietotājam ir radušās šīs maksājumu saistības. Maksājums veicams ar pārskaitījumu rēķinā norādītajā CV Market bankas kontā, bet ja rēķinā tas nav norādīts – Tīmekļa vietnē norādītajā bankas kontā. Rēķins uzskatāms par apmaksātu brīdī, kad nauda tiek saņemta CV Market bankas kontā. CV Market ir tiesīgs atteikties sniegt Pakalpojumu, līdz Lietotājs ir apmaksājis rēķinu. Rēķina nesavlaicīgas apmaksas gadījumā no Lietotāja tiek iekasēti kavējuma procenti 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
2.5. Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni vienīgi individuālai darba vietas vai darbinieka meklēšanai. Lietotājam nav atļauts bez iepriekšējas CV Market piekrišanas izmantot Tīmekļa vietni, lai sniegtu pakalpojumus trešajām pusēm – neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts par maksu vai bez maksas, vai izmantot ar Tīmekļa vietnes starpniecību iegūtos datus pretēji iepriekšējā teikumā minētajiem mērķiem.
2.6. Tīmekļa vietne ir vienīgi tehnisks risinājums, ar kura palīdzību darba meklētāji var publicēt savus CV vai meklēt darba piedāvājumus, savukārt darba devēji – publicēt savus darba piedāvājumus, un ar kura starpniecību darba meklētāji var pieteikties piedāvātajam darbam. CV Market nepiedalās darba meklētāja un darba piedāvātāja pārrunās, nepilda starpnieka funkcijas saistībā ar darba līgumu, nav noslēdzamā līguma puse un nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā noslēgtā darba līguma izpildi. Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmantošana negarantē Lietotājam darba vietu vai darba devējam – atbilstošu darbinieku.
2.7. CV Market nepārbauda Lietotāja datus un nesniedz nekādus apstiprinājumus par Lietotāja sniegto vai publicēto datu pareizību. CV Market iesaka pirms darba līguma noslēgšanas rūpīgi pārbaudīt otras līgumslēdzējas puses datus, it īpaši tās spēju atbilstoši izpildīt noslēdzamo līgumu.
2.8. CV Market nav atbildīgs par datiem vai dokumentiem, kurus Lietotājs ievada Tīmekļa vietnē. Par Lietotāja ievadīto datu vai dokumentu pareizību un likumību ir atbildīgs vienīgi Lietotājs. Lietotājs ir tiesīgs ievadīt vienīgi tādus datus un dokumentus, kas ir pareizi un nav pretrunā ar CV Market vai jebkuras trešās puses tiesībām vai interesēm.
2.9. CV Market ir tiesīgs bez brīdinājuma dzēst no Tīmekļa vietnes jebkurus datus vai dokumentus, kas ir pretrunā ar CV Market vai trešo pušu tiesībām vai interesēm vai neatbilst sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības morāles normām. Ja CV Market ir dzēsis no Tīmekļa vietas jebkādus datus vai dokumentus, Lietotājs nav tiesīgs atkārtoti ievadīt Tīmekļa vietnē tos pašus datus vai dokumentus, ja vien CV Market nav sniedzis tam savu piekrišanu.
2.10. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni, izmantojot vienīgi parasti izmantojamās tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari u.c.). Lietotājam nav atļauts izmantot Tīmekļa vietni ar tādu programmatūru vai ierīču palīdzību, kurās tiek izmantoti automātiskie robotu vaicājumi. Ja Lietotājs neievēro šo noteikumu, CV Market ir tiesīgs piedzīt no jebkura šī noteikumu pārkāpēja 10 000 eiro par katru pārkāpumu. Ikviens vaicājums, ar kuru tiek pārkāpts šis noteikums, ir uzskatāms par atsevišķu (individuālu) pārkāpumu.
2.11. CV Market jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst veikt Tīmekļa vietnē jebkādas izmaiņas, it īpaši ierobežot piekļuvi Lietotāja datiem vai dokumentiem, mainīt Lietotājam piedāvāto Pakalpojumu saturu un tvērumu, ierobežot Pakalpojumu izmantošanu u.c., taču CV Market nedrīkst veikt Tīmekļa vietnē tādas izmaiņas, kā rezultātā tiek mainīta Pakalpojumu satura būtība.
2.12. CV Market iespēju robežās veic jebkurus nepieciešamos pasākumus, lai Tīmekļa vietne vienmēr būtu pieejama un izmantojama, tomēr tas nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes darbības traucējumiem vai tā rezultātā radīto kaitējumu.

3. Lietotāja konts

3.1. Lietotājs Tīmekļa vietnē var reģistrēt Lietotāja kontu.
3.2. Izmantojot šo Lietotāja kontu, Lietotājs tajā var izveidot savu CV, pieteikties darba sludinājumiem, publicēt darba piedāvājumus un izmantot citus Pakalpojumus, kuru izmantošanai Tīmekļa vietnē nepieciešams Lietotāja konts.
3.3. Lai izveidotu Lietotāja kontu, Lietotājs Tīmekļa vietnē aizpilda pieteikuma veidlapu un apstiprina piekrišanu Lietošanas noteikumiem, bet attiecīgajā gadījumā – papildu Pakalpojuma noteikumiem. Izveidojot kontu kādai juridiskajai personai, šī kontu izveidojošā persona apstiprina, ka tā ir tiesīga izveidot kontu un tai ir pārstāvības tiesības.
3.4. Lietotājs, izveidojot Lietotāja kontu, izvēlas lietotājvārdu un paroli. Lietotājs jebkurā laikā Tīmekļa vietnē drīkst mainīt savu paroli. Lietotājs apņemas turēt savu lietotājvārdu un paroli slepenībā un neizpaust minēto nevienai trešajai pusei. Ja lietotājvārds un parole top zināmi kādai trešajai pusei, Lietotājs apņemas nekavējoties par to informēt CV Market.
3.5. Lietotāja kontu izmanto vienīgi Lietotājs. Lietotājs apņemas neļaut nevienai trešajai pusei izmantot Lietotāja kontu vai izmantot šo kontu kādas trešās puses labā (piemēram, aizliegts publicēt kādas trešās puses darba piedāvājumu, izmantojot Lietotāja kontu). Lietotājam nav atļauts nodot savu Lietotāja kontu nevienai trešajai pusei.
3.6. CV Market jebkurā brīdī drīkst lūgt Lietotāju apliecināt savu personību, izmantojot, piemēram, identitātes karti vai mobilo kodu.
3.7. CV Market ir tiesīgs jebkurā brīdī pilnībā vai daļēji atcelt vai dzēst Lietotāja kontu, ja ar Lietotāja kontu saistītie dati ir nepareizi vai Lietotājs izmanto Lietotāja kontu pretēji Lietošanas noteikumiem, CV Market vai trešo pušu tiesībām vai interesēm, tostarp, ja Lietotāja konts tiek izmantots kādas trešās puses interesēs.
3.8. Uzskatāms, ka jebkuras darbības, kuras Tīmekļa vietnē tiek veiktas ar Lietotāja konta starpniecību, ir veicis Lietotājs, izņemot gadījumu, kad Lietotājs spēj pierādīt, ka tas nav veicis attiecīgo darbību un ka Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā neviena trešā puse nevarēja izmantot Lietotāja kontu. Lietotājs ir atbildīgs par jebkurām veiktajām darbībām, tostarp Lietotāja konta izmantošanas rezultātā radīto kaitējumu.
3.9. Lietotājs, izmantojot Lietotāja kontu, var pasūtīt dažādus Pakalpojumus. Ja Pasūtījumi tiek pasūtīti, izmantojot Lietotāja kontu, uzskatāms, ka Pakalpojumu ir pasūtījis Lietotājs, un tam rodas tiesības un pienākumi saistībā ar Pakalpojuma pasūtīšanu.

4. Personas datu apstrādes principi

4.1. CV Market, saņemot Lietotāja piekrišanu Lietošanas noteikumiem, personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt ar darba piedāvājumiem un CV saistītu, kā arī citu ar nodarbinātību saistītu informāciju.
4.2. Lietotājs, piekrītot Lietošanas noteikumiem, sniedz piekrišanu tā personas datu apstrādei iepriekšminētajiem mērķiem Lietošanas noteikumos minētajā kārtībā.
4.3. Lietotājs, kas ir fiziska persona, ir tiesīgs publicēt Tīmekļa vietnē savu CV, un darba piedāvātāji tajā minētajiem datiem var piekļūt atbilstoši Lietotāja izvēlētajam drošības līmenim.
4.4. CV Market apstrādā vienīgi tos personas datus, kurus Lietotājs pats ir sniedzis atbilstoši tā izvēlētajam drošības līmenim.
4.5. Ja Lietotājs izvēlas CV aktīvo un nekonfidenciālo statusu, CV Market ir tiesīgs izpaust Pakalpojuma lietotājiem visus personas datus, kurus Lietotājs ir ietvēris CV.
4.6. Ja Lietotājs izvēlas CV aktīvo un konfidenciālo statusu, CV Market ir tiesīgs izpaust Pakalpojuma lietotājiem visus personas datus, kurus Lietotājs ir ietvēris CV, izņemot Lietotāja fotogrāfiju, darba pieredzi un Lietotāju rekomendējošo personu vārdus. Lietotājs piekrīt tam, ka CV Market izmanto CV norādīto e-pasta adresi, lai Pakalpojuma lietotāji varētu sazināties ar Lietotāju.
4.7. Ja Lietotājs ir izvēlējies CV pasīvo statusu, Lietotāja personas dati pārējiem Pakalpojuma lietotājiem nav redzami, un tie nevar sniegt Lietotājam nekādus piedāvājumus.
4.8. Ja Lietotājs iesniedz savu CV, lai pieteiktos kādam noteiktam darba sludinājumam, CV Market ir tiesīgs nodot darba piedāvātājam visus personas datus, kurus Lietotājs ir norādījis CV, neatkarīgi no CV drošības līmeņa. Puses, piesakoties darbā, uzskata, ka Lietotājs personīgi ir sniedzis savus personas datus darba piedāvātājam.
4.9. Ja Lietotājs ir sācis aizpildīt savu CV un ievadījis savus personas datus datubāzē, bet nepabeidz CV aizpildīšanu (nav aizpildīti visi obligāti aizpildāmie lauciņi), CV Market Pakalpojumu lietotājiem Lietotāja personas dati nav redzami, un tie netiek nodoti darba piedāvātājiem.
4.10. Puses vienojas par to, ka CV Market nav pienākuma automātiski nodot Lietotāja datus Pakalpojumu lietotājiem vai trešajām pusēm. Ja Lietotājs vēlas, lai CV Market nodotu Lietotāja personas datus kādai trešajai pusei, Lietotājs iesniedz CV Market rakstveida pieteikumu, norādot tajā nododamo personas datu saņēmēju un veidu.
4.11. Ja Lietotājs uzsāk CV izveidi, bet to nepabeidz, CV Market septiņu (7) dienu laikā pēc CV sagatavošanas dienas nosūta Lietotājam atgādinājumu par nepabeigtu CV. Ja Lietotājs nepabeidz aizpildīt savu CV trīsdesmit (30) dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas dienas, CV Market atkārtoti nosūta Lietotājam atgādinājumu. Ja Lietotājs nepabeidz aizpildīt savu CV trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pēdējā atgādinājuma nosūtīšanas dienas, CV Market dzēš nepabeigto CV.
4.12. CV Market nav atbildīgs par gadījumiem, kad turpmāk tiek izmantoti Tīmekļa vietnes lietotāju personas dati, kas darba piedāvātājiem ir tapuši zināmi ar Pakalpojumus izmantojošās aģentūras starpniecību.
4.13. Līdzās Tīmekļa vietnei Lietotājs sniedz CV Market piekrišanu apstrādāt CV norādītos personas datus arī datubāzēs, kas ir izstrādātas, balstoties uz Tīmekļa vietnes datiem. Lietotājs piekrīt šādai personas datu izmantošanai pat tad, ja tas dzēš savu CV no Tīmekļu vietnes. Lietotājs jebkurā brīdī drīkst pieprasīt šajās datubāzēs iekļauto personas datu apstrādes pārtraukšanu, iesniedzot CV Market attiecīgo rakstveida pieteikumu.
4.14. CV Market izmanto sniegtos personas datus ne tikai tādēļ, lai CV būtu pieejami darba piedāvātājiem un darba meklētāji varētu pieteikties darbam vai amatam, bet arī statistikas mērķiem.
4.15. Lietotājs sniedz CV Market piekrišanu apstrādāt tā personas datus, lai analizētu darba tirgus tendences un uzlabotu Lietotājam piedāvātā Pakalpojuma kvalitāti. CV Market nenodod saskaņā ar šo noteikumu apstrādātos personas datus to turpmākai apstrādei.
4.16. Ja Lietotājs nevēlas, lai tiktu turpināta tā personas datu apstrāde un CV ietveršana datubāzēs, Lietotājs nosūta CV Market attiecīgo paziņojumu, un CV Market slēdz piekļuvi Lietotāja kontam. CV Market dzēš Lietotāja datus viena mēneša laikā pēc piekļuves slēgšanas Lietotāja kontam.
4.17. Lietotājs ir tiesīgs reizi mēnesī lūgt CV Market sniegt informāciju par personām, kuras ir aplūkojušas Lietotāja personas datus.
4.18. Lietotājs, piekrītot Lietošanas noteikumiem, sniedz piekrišanu CV Market sīkdatņu izmantošanai Tīmekļa vietnē, lai būtu iespējams personalizēt Pakalpojumu un sniegt ieguldījumu tajā, lai nodrošinātu Lietotājam labāku Pakalpojumu.

5. Autortiesības un cits intelektuālais īpašums

5.1. Visas autortiesības un ar tām saistītās tiesības (tostarp datubāzu izstrādātāja tiesības) attiecībā uz Tīmekļa vietni un tajā publicētajiem darbiem pieder CV Market.
5.2. Lietotājs bez atlīdzības piešķir CV Market visas mantiskās tiesības pār datiem, dokumentiem vai citiem darbiem, ko tas publicē Tīmekļa vietnē. Lietotājs garantē, ka, ievadot Tīmekļa vietnē attiecīgos datus vai dokumentus, netiek pārkāptas nevienas trešās puses autortiesības. Mantiskās tiesības tiek cedētas CV Market brīdī, kad darbs tiek publicēts Tīmekļa vietnē.
5.3. Lietotājs 5. punkta 2. daļas ietvaros bez atlīdzības piešķir CV Market ekskluzīvu licenci Autortiesību likuma ietvaros bez jebkādiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem jebkādā veidā īstenot Lietotāja personas tiesības  visu autortiesību spēkā esamības laiku. Lietotājs ierobežo tā personas tiesību īstenošanas veidu un apmēru atbilstoši Lietošanas noteikumu ietvaros sniegtajai ekskluzīvajai licencei. CV Market ir tiesīgs saistībā ar Lietotāja personas tiesībām piešķirt apakšlicences. Ekskluzīvā licence CV Market tiek piešķirta brīdī, kad darbs tiek publicēts Tīmekļa vietnē. Lietošanas noteikumu ietvaros piešķirtā ekskluzīvā licence ietver sevī visus turpmākos darba pilnveidojumus. Lietotājs piekrīt tam, ka nepieciešamības gadījumā tā darbā un lietotājvārda simbolā tiek veiktas jebkādas izmaiņas, pievienojot tā darbam citus darbus, ilustrācijas, komentārus u.c. Lietotājs piekrīt tam, ka CV Market nav pienākuma norādīt darbā Lietotāja vārdu.
5.4. Ne Lietotājs, ne trešās puses bez iepriekšējas CV Market rakstveida piekrišanas nav tiesīgas pavairot, izplatīt, pārsūtīt, tulkot, iekļaut citās datubāzēs un izgatavot izrakstus no Tīmekļa vietnes un tās daļām un jebkādā veidā tos izmantot. Lietotājs apņemas nenodot trešajām pusēm nevienu darbu, kuru tas ir saņēmis Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā.

6. Darba devējiem sniedzamo pakalpojumu noteikumi

6.1. Šajā sadaļā minētie noteikumi ir attiecināmi vienīgi uz Līgumiem, kurus ir noslēdzis Lietotājs, kas vēlas Tīmekļa vietnē publicēt darba piedāvājumus vai izmantot citus darba devējiem (Darba devējam) paredzētos Pakalpojumus. Uzskatāms, ka Darba devējs publicē Tīmekļa vietnē darba piedāvājumu saistībā ar tā uzņēmējdarbības vai profesionālās darbības īstenošanu.
6.2. Darba devējs, izmantojot Pakalpojumus, apņemas pildīt visas attiecīgajos tiesību aktos minētās saistības, tostarp atturēties no darbībām, kas varētu būt saistītas ar darba meklētāju diskrimināciju vai jebkādā veida negatīvi ietekmētu darba meklētāju tiesības.
6.3. Darba piedāvājumam, kuru Darba devējs ir publicējis Tīmekļa vietnē, ir jāatbilst turpmāk minētajiem noteikumiem.
- Viena darba piedāvājuma ietvaros atļauts meklēt darbinieku tikai vienam darbam vai amatam un tikai vienā vietā.
- Darba devējs pēc darba piedāvājuma publicēšanas vairs nedrīkst mainīt darba piedāvājuma pamatnoteikumus, it īpaši piedāvātās amata vietas nosaukumu un aprakstu (izņemot gadījumu, kad ir pieļautas acīmredzamas kļūdas).
- Darba piedāvājums nedrīkst ietvert norādi uz iespēju pieteikties darbā kā citādi, nevis, nosūtot CV ar Tīmekļa vietnes starpniecību, ja vien nav tikusi saņemta CV Market rakstveida piekrišana.
6.4. Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā Darba devējam būs pieejami dati saistībā ar citiem Tīmekļa vietnes lietotājiem, tostarp personas dati. Darba devējs apņemas apstrādāt Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā iegūtos personas datus saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos minētajiem noteikumiem un procedūrām.
6.5. Publicējot Tīmekļa vietnē kādu darba piedāvājumu, Darba devēja kontā automātiski tiek saglabāti visu to Tīmekļa vietnes lietotāju CV, kuri piesakās attiecīgajam darba piedāvājumam. Saglabātajos CV ir norādīti Tīmekļa vietnes lietotāju personas dati. Darba devējs, izmantojot savu Lietotāja kontu, katrā CV var norādīt komentārus. CV Market nepārbauda, kura Tīmekļa vietnes lietotāja CV un personas dati tiek saglabāti Darba devēja kontā vai kādus komentārus Darba devējs ir pievienojis attiecīgajiem CV. Darba devējs jebkurā laikā drīkst dzēst saglabātos CV vai komentārus. Darba devējs ir atbildīgs par personas datu apstrādi tā Lietotāja kontā, un tam ir pienākums nodrošināt personas datu apstrādes atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. CV Market dzēš jebkuru Darba devēja kontā saglabātu CV vai komentāru, ja tam top zināms, ka Darba devējs neapstrādā attiecīgajā CV ietvertos personas datus vai nesniedz komentārus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.6. Publicējot Tīmekļa vietnē kādu darba piedāvājumu svešvalodā, Lietotāja atbildība ir publicēt darba piedāvājumu arī valsts valodā, kā to diktē Valsts valodas likuma 21.panta ceturtās daļas noteikumi- “Uzrakstos, izkārtnēs, afišās, plakātos, paziņojumos vai citos ziņojumos ietvertā informācija, ja tā skar likumīgas sabiedriskās intereses un paredzēta sabiedrības informēšanai sabiedrībai pieejamās vietās, sniedzama valsts valodā.”
6.7. Darba devējs apņemas nekavējoties dzēst Tīmekļa vietnes Lietotāju personas datus, kurus tas ir ieguvis Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem:
(i) Darba devējs Tīmekļa vietnē ir piekļuvis aktualizētajiem vai labotajiem Lietotāja datiem vai;
(ii) ir beidzies konkurss saistībā ar Darba devēja publicēto darba piedāvājumu (neatkarīgi no tā, vai konkursa rezultātā tiek noslēgts darba vai pakalpojuma līgums), vai;
(iii) Darba devējs sasniedz mērķi, kura sasniegšanai tas saņēma Tīmekļa vietnes Lietotāja datus.
6.8. Darba devējs izmanto Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā iegūtos Lietotāja datus vienīgi likumīgiem mērķiem. Darba devējs neizmanto Tīmekļa vietni vai tās izmantošanas rezultātā iegūtos datus darbībām, kas ir pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem – pat tad, ja šāda izmantošana ir iespējama. Piemēram, Darba devējs neizmanto datus, lai diskriminētu darba meklētājus, balstoties uz noteiktām īpašībām.
6.9. Darba devējs nav tiesīgs nodot Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā iegūtos datus trešajām pusēm (tostarp personām, kuras pieder pie Darba devēja pārstāvētās uzņēmumu grupas).
6.10. Darba devējs apņemas atlīdzināt CV Market jebkurus zaudējumus un izdevumus, kas tam radušies tādēļ, ka Darba devējs izmanto Tīmekļa vietni vai tās izmantošanas rezultātā iegūtos datus pretēji šiem Lietošanas noteikumiem vai spēkā esošajiem tiesību aktiem.
6.11. Darba devējs, sniedzot piekrišanu Lietošanas noteikumiem, piekrīt saņemt no CV Market informatīvos materiālus.

7. Īpaši noteikumi darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējiem

7.1. Darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējs šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir jebkura persona, kura meklē darbiniekus kādai trešajai pusei vai kā citādi tai palīdz piesaistīt darbiniekus. Darbinieki, kuri rīkojas Darba devēja interesēs, nav uzskatāmi par darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējiem.
7.2. Darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni vienīgi atbilstoši iepriekšējai CV Market rakstveida piekrišanai un saskaņā ar noteikumiem, par kuriem puses savstarpēji ir vienojušās.
7.3. Darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējam nav atļauts izmantot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus bez CV Market piekrišanas – pat tad, ja tas tehniski ir iespējams. Ja darbā iekārtošanas aģentūras pakalpojuma sniedzējs ir pasūtījis Pakalpojumu un par to samaksājis, CV Market ir tiesīgs atteikties sniegt Pakalpojumu, neatmaksājot par Pakalpojumu samaksāto maksu.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Abas puses ir tiesīgas jebkurā laikā uzteikt Līgumu, atbilstoši par to informējot otru pusi.
8.2. CV Market ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošanu vai liegt Lietotājam to izmantot, vai arī atteikties sniegt Pakalpojumu un/vai uzteikt Līgumu, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus vai papildu Pakalpojuma noteikumus, vai arī Lietotāja darbības rezultātā tiek pārkāptas CV Market tiesiskās intereses.
8.3. CV Market ir tiesīgs jebkurā brīdī un bez jebkāda iemesla uzteikt Līgumu un/vai aizliegt Tīmekļa vietnes izmantošanu, liegt Pakalpojuma sniegšanu vai izbeigt Pakalpojuma sniegšanu jebkuram Lietotājam, par kuru CV Market ir radies pamatots iemesls uzskatīt, ka tas izmanto Tīmekļa vietni, lai sniegtu Pakalpojumu kādai trešajai pusei bez iepriekšējas CV Market piekrišanas.
8.4. Ja CV Market ir uzteicis Līgumu 8. punkta 2. un 3. daļā minētajos gadījumos, tam nav pienākuma atmaksāt nevienu Lietotāja veikto maksājumu – pat tad, ja par samaksāto maksu nav ticis sniegts neviens Pakalpojums. Iepriekšminētā maksa uzskatāma par atlīdzību saistībā ar zaudējumiem, kas radušies Lietošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
8.5. CV Market nav pienākuma noslēgt ar Lietotāju Līgumu, sniegt Lietotājam īpašas iespējas izmantot Tīmekļa vietni vai sniegt Pakalpojumus Lietotājam. CV Market nav pienākuma norādīt jebkādu pamatojumu tam, kādēļ tas ir atteicies noslēgt Līgumu.
8.6. CV Market nav atbildīgs par kaitējumu, kas Lietotājam vai trešajai pusei radies saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu vai Līgumu. Ciktāl CV Market atbildība nav izslēdzama, tā aprobežojas ar summu, kas ir līdzvērtīga piecdesmit (50) eiro. Ja Pakalpojums (tostarp tā sniegšana) neatbilst Līgumam, un CV Market par to ir atbildīgs, CV Market ir tiesīgs novērst šo pārkāpumu, vai nu koriģējot Pakalpojumu, vai arī pagarinot Pakalpojuma sniegšanas laiku. Lietotājs nav tiesīgs īstenot tā tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja CV Market ir novērsis vai vēl joprojām ir iespējams novērst attiecīgo pārkāpumu.
8.7. CV Market jebkurā brīdī bez Lietotāja piekrišanas drīkst izdarīt izmaiņas Lietošanas noteikumos, publicējot grozītos Lietošanas noteikumus Tīmekļa vietnē. Grozītie Lietošanas noteikumi kļūst saistoši brīdī, kad tie tiek publicēti Tīmekļa vietnē. Ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumos veiktajām izmaiņām, tas ir tiesīgs uzteikt Līgumu viena (1) mēneša laikā pēc grozīto Lietošanas noteikumu publicēšanas Tīmekļa vietnē. Ja Lietotājs nav uzteicis Līgumu šajā punktā minētajā termiņā, uzskatāms, ka tas piekrīt Lietošanas noteikumu maiņai.
8.8. Lietošanas noteikumus un Līgumu reglamentē Latvijā spēkā esošie tiesību akti.
8.9. No Lietošanas noteikumiem, Līguma vai Tīmekļa vietnes izmantošanas izrietošos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīds galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.10. Lietošanas noteikumi ir tikuši sagatavoti igauņu valodā. CV Market nodrošina Lietošanas noteikumus arī citās valodās, lai tos būtu iespējams saprast arī citās valstīs. Ja starp latviešu valodā un kādā citā valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem tiek konstatētas jebkādas neatbilstības, izšķirošā nozīme ir latviešu valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem.

VIP darba piedāvājumi