2023-04-13 14:47:21

Privātuma politika

Pēdējoreiz atjaunots: 2022.09.20

CV MARKET PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikas darbības apjoms

1.1. Šī privātuma politika (tālāk tekstā – Privātuma politika) attiecas uz gadījumiem, kuros uzņēmums "CV Market OU Latvija filiāle" (tālāk tekstā – CV Market) apstrādā fizisko personu (tālāk tekstā – Datu subjekts) personas datus kontroliera vai datu pārziņa lomā, tādējādi padarot iespējamu minētā uzņēmuma tiešsaistes platformu www.cvkeskus.ee, www.cvmarket.lv, www.cvmarket.lt (tālāk tekstā – Platforma) lietošanu un sniedzot dažādus pakalpojumus (tālāk tekstā – Pakalpojumi) Platformas lietotājiem (tālāk tekstā – Lietotājs) caur Platformu vai izmantojot to, ieskaitot Lietotājiem, kas ir fiziskas personas un atrodas nodarbinātības meklējumu procesā (tālāk tekstā – Darba meklētājs).

1.2. Šī Privātuma politika neattiecas un netiek piemērota visos tajos gadījumos, kad "CV Market" apstrādā Datu subjektu personas datus kā apstrādātājs kontroliera vai datu pārziņa vārdā vai pilnvarojumā. Piemēram, situācijā, kad lietotājs ir reģistrēts kā darba devējs (tālāk tekstā – Darba devējs) un viņš Platformas ietvaros apstrādā Darba meklētāja personas datus, kurus Darba devējs ir ievadījis pats Platformā (t.i., tie nav personas dati, ko pats Darba meklētājs būtu sniedzis "CV Market" ar "CV Market" noslēgtā līguma izpildei). Šajā gadījumā pārzinis ir attiecīgais Darba devējs un apstrādātājs ir "CV Market".

1.3. Privātuma politika ir spēkā no iepriekš norādītā datuma. "CV Market" ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Privātuma politikā. Šādā gadījumā grozītā Privātuma politika tiek augšupielādēta Platformā un Datu subjekti tiek informēti pa e-pastu vai citādā veidā.

2. Datu kontrolieris/pārzinis un personas datu apstrādes principi

2.1. Skaidrības labā, datu kontrolieris/pārzinis ir uzņēmums "CV Keskus OU Latvija filiāle", uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103340907, reģistrētā adrese Latvija, Skanstes iela 7k-1, Rīga, LV-1013.

2.2. Visos jautājumos, kas saistīti ar Privātuma politiku un personas datu apstrādi, attiecībā uz kuriem "CV Market" ir pārzinis, var vērsties pie datu aizsardzības speciālista uzņēmumā "CV Market", sūtot uzziņu pa e-pastu uz dpo@cvmarket.lv.

2.3. "CV Market" apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Savienībā atzītiem datu aizsardzības principiem (jo īpaši ievērojot likumības, godīguma, pārredzamības, mērķa ierobežojumu un datu minimizēšanas principus), kā arī ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 

3. Apstrādes mērķi un personas datu kategorijas

3.1. "CV Market" apstrādā Datu subjekta personas datus šādiem mērķiem:
(a) ar Darba meklētāju noslēgtā līguma izpildei, ievērojot, ka šāda līguma mērķis ir ar Platformas starpniecību Darba devējiem nosūtīt Darba meklētāja CV un nodrošināt Darba meklētājiem iespēju pieteikties darba piedāvājumiem (ieskaitot lietotāju atbalsta nodrošināšanu);
(b) sazinoties ar Darba meklētāju, kurš ir ieinteresēts izmantot Pakalpojumus;
(c) personalizētu mārketinga paziņojumu pārsūtīšanai (piemēram, pa e-pastu vai tālruni);
(d) personalizētu mārketinga paziņojumu parādīšanai (piemēram, "CV Market" sludinājumu un "CV Market" partneru piedāvājumu parādīšanai);
(e) ar mērķi attīstīt un uzlabot Platformas un Pakalpojumu darbību (kas ietver statistikas veidošanu un darba tirgus tendenču analīzi);
(f) pildot saistības, kas izriet no Igaunijas Republikas likumdošanas;
(g) izmantojot tiesības, kas izriet no Igaunijas Republikas likumdošanas un no esošajām tiesiskajām attiecībām.

3.2. "CV Market" var apstrādāt šādus personas datus:
(a) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (a): galvenokārt Darba meklētāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, mājas adresi un citus personas datus, kas attiecas uz Darba meklētāju un viņa/viņas karjeru (piem., atsauksmes, iepriekšējās darbavietas, izglītība, apmācības, prasmes, foto un citi motivācijas vēstulē un CV ievadītie dati), lietotājvārdu un citus datus, kas saistīti ar Darba meklētāja īstenoto Platformas un Pakalpojumu lietošanu (piem., testu rezultāti, foruma ieraksti, darba interviju laikā atklātie personas dati, darba meklētāja algas pieprasījums, vēlamā darba vieta un laiks u.c.) un sīkdatņu apkopotos personas datus (ja tādi personas dati vispār tiek ievākti);
(b) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (b): galvenokārt Pakalpojumos ieinteresētā darba meklētāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī jebkādus personas datus, kas ietverti citā informācijā, ko šāda persona var iesniegt;
(c) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (c): galvenokārt Datu subjekta e-pasta adresi, tālruņa numuru un Platformas lietošanas žurnālfailus (tostarp sīkfailu apkopotos personas datus);
(d) 3.2. iedaļā noteiktajiem mērķiem (d): galvenokārt platformas lietošanas žurnālfailus (tostarp sīkfailu apkopotos personas datus);
(e) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (e): jebkurus iepriekš minētos personas datus;
(f) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (f): jebkādus iepriekš minētos personas datus, kas noteikti katrā gadījumā atsevišķi atbilstoši pienākumam, kas jāpilda uzņēmumam "CV Market";
(g) 3.1. iedaļā noteiktajiem mērķiem (g): jebkādus iepriekš minētos personas datus, kas noteikti katrā gadījumā atsevišķi atbilstoši tiesībām, kuras īsteno uzņēmums "CV Market".

3.3. Ja personas datu ievadīšana ir noteikta kā obligāta konta reģistrācijas laikā vai pēc reģistrācijas, izmantojot Platformas funkcijas, attiecīgo personas datu iesniegšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai starp Darba meklētāju un "CV Market" vai saistību un tiesību izpildei saskaņā ar attiecīgo līgumu. Tādā gadījumā personas datu iesniegšana ir obligāta un, ja tie netiek iesniegti, nav iespējams slēgt šo līgumu vai izpildīt no šāda līguma izrietošo. Ja personas datu ievadīšana Platformā nav noteikta kā obligāta un personas datu iesniegšana no Datu subjekta nav nepieciešama citā veidā, personas datu iesniegšana ir brīvprātīga un neiesniegšana nerada tiešu nelabvēlīgu seku Datu subjektam. Tomēr personas datu nesniegšana var ierobežot Platformas funkciju izmantošanu un, piemēram, samazināt Darba meklētāja izredzes atrast darbu (par ko nelemj "CV Market", bet gan Darba devējs).

3.4. Parasti augstākminētos personas datus "CV Market" ir ievācis tieši no Datu subjekta, izņemot šādus gadījumus:
(a) ja Datu subjekts izmanto Google kontu, lai pieteiktos Platformā, Google pārsūta datu subjekta vārdu, e-pasta adresi, valodas izvēli un profila attēlu uz "CV Market";
(b) ja Datu subjekts izmanto Facebook kontu, lai pieteiktos Platformā, Facebook pārsūta datu subjekta vārdu, profila attēlu un e-pasta adresi uz "CV Market";
(c) personas dati, kurus "CV Market" ir savācis no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, LinkedIn) situācijās, kad "CV Market" sniedz darba devējam personāla atlases pakalpojumus;
(d) Platformas lietošanas žurnālfaili, kurus "CV Market" ir apkopojis automātiski saskaņā ar Datu subjekta darbībām Platformā.

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

4.1. "CV Market" apstrādā Darba meklētāja personas datus tā, kā tas ir nepieciešams ar Datu subjektu noslēgtā līguma izpildei (skat. iedaļu 3.1(a) augstāk) vai ar mērķi veikt darbības pēc Darba meklētāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (skat. iedaļu 3.1(b) augstāk). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgums, kas noslēgts ar Darba meklētāju; vai darba meklētāja lūgums sarunām pirms līguma noslēgšanas.

4.2. "CV Market" apstrādā Datu subjekta personas datus arī personalizētu mārketinga paziņojumu pārsūtīšanai (skatīt 3.1. (c) punktu iepriekš). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Datu subjekta iepriekšēja piekrišana. Ja Datu subjekts nedod piekrišanu personalizētu mārketinga paziņojumu pārsūtīšanai, "CV Market" neapstrādā personas datus šim nolūkam un personalizētie mārketinga paziņojumi netiek nosūtīti. Datu subjektam, kurš sniedz šādu piekrišanu, jābūt vismaz 13 gadus vecam. Ja Datu subjekts ir jaunāks par 13 gadiem, viņa piekrišana ir spēkā tikai tad, ja viņš sniedz arī sava likumiskā pārstāvja (vecāka vai likumīgā aizbildņa) piekrišanu. Datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz uzņēmuma "CV Market" e-pasta adresi dpo@cvmarket.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē Datu subjekta tiesības izmantot Pakalpojumus un Platformu.

4.3. "CV Market" apstrādā Datu subjekta personas datus arī personalizētu mārketinga paziņojumu attēlošanai (skatīt 3.1. (d) punktu iepriekš). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Datu subjekta iepriekšēja piekrišana. Ja Datu subjekts nedod piekrišanu personalizētu mārketinga paziņojumu attēlošanai, "CV Market" neapstrādā personas datus šim nolūkam un personalizētie mārketinga paziņojumi netiek attēloti. Datu subjektam, kurš sniedz šādu piekrišanu, jābūt vismaz 13 gadus vecam. Ja Datu subjekts ir jaunāks par 13 gadiem, viņa piekrišana ir spēkā tikai tad, ja viņš sniedz arī sava likumiskā pārstāvja (vecāka vai likumīgā aizbildņa) piekrišanu. Datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz uzņēmuma "CV Market" e-pasta adresi dpo@cvmarket.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē Datu subjekta tiesības izmantot Pakalpojumus un Platformu.

4.4. "CV Market" apstrādā Datu subjekta personas datus papildus, lai uzlabotu Platformu un piedāvātos pakalpojumus (skat. iedaļu 3.1(e) augstāk). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir "CV Market" kā kontroliera/pārziņa leģitīmās intereses uzlabot un attīstīt Platformas darbību, Pakalpojumu sniegšanu un tā kvalitāti. "CV Market" nevar garantēt Platformu tās labākajā un modernākajā versijā, ieskaitot, attiecībā uz Pakalpojumiem, neveicot nekādus izstrādes darbus, statistiku un tirgus analīzi. Šādas apstrādes ietekme uz Datu subjekta tiesībām ir minimāla, jo parasti personas dati šim nolūkam tiek apstrādāti minimāli.

4.5. "CV Market" apstrādā arī Datu subjekta personas datus, lai izpildītu saistības, kas izriet no Igaunijas Republikas likumiem (skat. iedaļu 3.1(f) augstāk). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir "CV Market" kā kontrolierim/pārzinim piemērojamo juridisko pienākumu izpilde.

4.6. "CV Market" apstrādā Datu subjekta personas datus arī, lai īstenotu tiesības, kas izriet no Igaunijas Republikas likumiem un no līguma, kas noslēgts ar Datu subjektu (skat. iedaļu 3.1(g) augstāk). Šādā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma "CV Market" kā kontroliera/pārziņa leģitīmās intereses. "CV Market" leģitīmās intereses ir izmantot savas tiesības tā, kā "CV Market" uzskata par nepieciešamu.

5. Personas datu izpaušana 

5.1. Platformā publicētais Darba meklētāja CV un ar to saistītie personas dati ir pieejami Darba devējiem atbilstoši Darba meklētāja izvēlētajam datu atklātības līmenim:
(a) ja Darba meklētājs izvēlas CV statusu kā aktīvu un nekonfidenciālu, tad "CV Market" ir tiesības izpaust Darba devējiem visus Darba meklētāja CV ievadītos personas datus un visus ar to saistītos personas datus;
(b) ja Darba meklētājs izvēlas CV statusu kā aktīvu un konfidenciālu, "CV Market" ir tiesības izpaust Darba devējiem visus CV ievadītos personas datus un visus ar to saistītos personas datus, izņemot Darba meklētāja vārdu, fotogrāfiju, ieteicēju darbavietas un vārdus. "CV Market" ir tiesības apstrādāt CV ievadīto e-pasta adresi, lai Darba devēji varētu sazināties ar Darba meklētāju;
(c) ja Darba meklētājs izvēlas CV statusu kā pasīvu, Darba meklētāja personas dati nav redzami Darba devējiem un Darba devēji nevar izteikt piedāvājumus Darba meklētājam.

5.2. Ja Darba meklētājs ir uzsācis CV aizpildīšanu un ir ievadījis savus personas datus datubāzē, bet nav pabeidzis CV (nav aizpildīti visi obligātie lauki), tad Darba meklētāja personas dati nav redzami Darba devējiem un netiek tiem nodoti.

5.3. Ja Darba meklētājs iesniedz savu CV, lai pieteiktos konkrētam darba piedāvājumam, tad neatkarīgi no izvēlētā izpaušanas statusa visi CV ievadītie personas dati, kā arī visi citi personas dati, kas ievadīti vai iesniegti ar Platformas starpniecību, tiks nodoti attiecīgajam Darba devējam.

5.4. Atsevišķos gadījumos Darba devēji var vēlēties izmantot savu pretendentu izsekošanas sistēmu, lai veiktu darbā pieņemšanas procesu darba piedāvājumam.
(a) Ja pretendenta izsekošanas sistēmai ir bijusi saskarne ar Platformu (t.i., Darba meklētājs nepamet Platformu pieteikšanās procesa laikā un personas datu ievadīšanas laikā), "CV Market" turpina darboties kā Datu subjekta personas datu kontrolieris/pārzinis. Šādā gadījumā, piesakoties darba piedāvājumam, "CV Market" kā kontrolieris/pārzinis automātiski pārsūta Darba meklētāja personas datus šāda Darba devēja pretendentu uzskaites sistēmai.
(b) Ja pretendenta izsekošanas sistēmai nav bijusi saskarne ar Platformu (t.i., Darba meklētājs iziet no Platformas personāla atlases procesa laikā un personas datu ievadīšanas laikā), tad "CV Market" vairs nebūs Datu subjekta personas datu kontrolieris/pārzinis tiktāl, ciktāl pieteikšanās notiek ārpus Platformas. Uz šādām trešo pušu vietnēm attiecas dažādi privātuma regulējuma noteikumi, kuru ieviešanu "CV Market" nevar kontrolēt. "CV Market" nav atbildīgs par privātuma politikām trešo pušu vietnēs vai personas datu apstrādi, izmantojot trešo pušu tīmekļa vietnes.

5.5. Papildus Darba devējiem un pretendentu izsekošanas sistēmu nodrošinātājiem "CV Market" var nodot personas datus arī citām trešajām personām (pa kategorijām):
(a) IT pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz "CV Market" nodrošināt, sistematizēt un apstrādāt personas datus un nodrošināt Platformas darbību un attīstību, tostarp, bet ne tikai, mākoņpakalpojumu sniedzējiem, programmatūras izstrādātājiem utt.;
(b) e-pasta piegādes pakalpojumu sniedzējam, kas palīdz nosūtīt mārketinga paziņojumus Datu subjektiem;
(c) pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz parādīt personalizētus mārketinga paziņojumus;
(d) uzņēmumiem, kas pieder vienai uzņēmumu grupai ar "CV Market", ciktāl tas nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai.

5.6. "CV Market" parasti apstrādā personas datus tikai Eiropas Ekonomikas zonā un nenodod tos trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Tomēr, ja "CV Market" to dara, tas nodrošina, ka personas dati tiek pārsūtīti tikai uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kas atbilst personas datu aizsardzības prasībām, kas ir līdzvērtīgas tām, kas ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonā.

5.7. "CV Market" nav automātiska pienākuma nodot Darba meklētāja personas datus Darba devējiem vai citām trešajām personām (ja vien Privātuma politikā un/vai "CV Market" lietošanas noteikumos nav noteikts citādi). Ja Darba meklētājs vēlas, lai "CV Market" nodotu Darba meklētāja personas datus trešajai personai, darba meklētājs iesniedz "CV Market" rakstisku pieteikumu, norādot, kam un kādus personas datus Darba meklētājs pieprasa nodot.

5.8. Visi pilnvarotie trešo personu apstrādātāji, kuriem "CV Market" nosūta personas datus, nodrošina personas datu aizsardzību, kā to nosaka personas datu aizsardzību regulējošie tiesību akti.

6. Personas datu uzglabāšana

6.1. Datu subjekta personas dati tiek uzglabāti:
(a) ciktāl personas dati tiek apstrādāti ar Darba meklētāju noslēgtā līguma izpildei (skat. iedaļu 3.1(a) augstāk), Platformas un Pakalpojumu attīstībai (skat. iedaļu 3.1(e) augstāk) un "CV Market" pienākumu veikšanai (skat. iedaļu 3.1(f) augstāk) un tiesību izpildei (skat. iedaļu 3.1(g) augstāk):
i. līdz trim gadiem pēc Darba meklētāja Lietotāja konta dzēšanas (vai, ja tiek apstrādāti Darba devēja pārstāvja personas dati, tad līdz trim gadiem pēc Darba devēja Lietotāja konta dzēšanas); vai
ii. līdz vienam mēnesim pēc tam, kad Datu subjekts ir rakstveidā pieprasījis savu personas datu dzēšanu un Datu subjektam ir uz to attiecīgas tiesības; vai
iii. līdz vienam mēnesim pēc tam, kad "CV Market" uzzina, ka Datu subjekts vairs nav dzīvs;
(b) ciktāl personas dati tiek apstrādāti saziņai ar Darba meklētāju, kurš ir ieinteresēts izmantot Pakalpojumus (skat. iedaļu 3.1(b) augstāk), līdz trīs gadiem pēc pēdējās saziņas;
(c) ciktāl personas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu personalizētus mārketinga paziņojumus (skat. iedaļu 3.1(c) augstāk) un/vai lai attēlotu tos (skat. iedaļu 3.1(d) augstāk), līdz brīdim, kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

6.2. Grāmatvedības dokumentus, kas satur personas datus, uzglabā septiņus gadus no tā finanšu gada beigām, uz kuru tie attiecas.

6.3. Ja Darba meklētājs sāk rakstīt CV, bet CV netiek pabeigts, "CV Market" septiņu dienu laikā no nepabeigtā CV izveidošanas nosūta atgādinājumu, ka CV ir nepabeigts. Ja Darba meklētājs nav aizpildījis CV trīsdesmit dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, "CV Market" nosūta Darba meklētājam jaunu atgādinājumu. Ja Darba meklētājs neaizpilda CV trīsdesmit dienu laikā pēc pēdējā atgādinājuma nosūtīšanas, "CV Market" dzēsīs nepabeigto CV un tajā norādītos personas datus.

7. Personas datu apstrāde personāla atlases pakalpojumiem

7.1. Lai pēc iespējas labāk izpildītu ar Darba meklētāju noslēgto līgumu un palīdzētu saskaņot piemērotu darba meklētāju ar piemērotu darba piedāvājumu, "CV Market" ļauj Darba devējiem atlasīt potenciāli piemērotus darba meklētājus, izmantojot atslēgvārdus un filtrus, pamatojoties uz personas datiem, ko "CV Market" iesnieguši Darba meklētāji. Piemēram – ja Darba devējs kā filtru izvēlas datorprogrammēšanas prasmes, Darba meklētāji, kuriem nav atbilstošas prasmes, pamatojoties uz "CV Market" sniegtajiem personas datiem, Darba devējam netiks parādīti. Tas ir Darba meklētāja interesēs, jo viņš/viņa nesaņems tādus darba piedāvājumus, kas viņu neinteresētu.

7.2. Iepriekš aprakstītais personas datu apstrādes veids nav pilnībā automatizēts (izvēli veic attiecīgais Darba devējs) un tam nav juridisku vai citādi būtisku seku Darba meklētājam.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar "CV Market", rakstot e-pastu uz adresi dpo@cvmarket.lv un:
(a) reizi mēnesī no CV Market pieprasīt informāciju par personām, kuras ir iepazinušās ar Darba meklētāja personas datiem;
(b) pieprasīt piekļuvi personas datiem;
(c) pieprasīt personas datu labošanu;
(d) pieprasīt personas datu dzēšanu;
(e) pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
(f) tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
(g) tiesības pieprasīt personas datu pārnesamību;
(h) tiesības pieprasīt, lai attiecībā uz Datu subjektu netiktu pieņemts lēmums, kura pamatā ir automatizēta lēmumu pieņemšanas process;
(i) tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;
(j) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijai).