https://www.cvmarket.lv/210127

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #210127

Clinical Trial Coordinator

CV Market client
Rīga
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #210127

Klīnisko pētījumu koordinators

CV Market client
Rīga
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

Summarized Purpose: Provides administrative and technical support to the Project Team. Supports audit readiness by ensuring files are reviewed on schedule detailed in the organization's WPD and department guidance document.

 

Essential Functions:

 • According to the specific role (Central or Local), coordinates, oversees and completes functions on assigned trials activities detailed on the task matrix.
 • Performs department, Internal, Country and Investigator file reviews as assigned and documents findings in appropriate system.
 • Ensures allocated tasks are performed on time, within budget and to a high-quality standard. Proactively communicates any risks to project leads.
 • Supports the maintenance of study specific documentation and systems including but not limited to: study team lists, tracking of project specific training requirements, system access management, and tracking of project level activity plans in appropriate system.
 • Provides system support (i.e. GoBalto & eTMF).
 • Supports RBM activities.
 • Performs administrative tasks on assigned trials including but not limited to: timely processing of documents sent to Client (e)TMF as assigned, performing (e)TMF reviews, performing mass mailings and communications as needed, providing documents and reports to internal team members.
 • Supports scheduling of client and/or internal meetings.
 • Reviews and tracks local regulatory documents.
 • Transmits documents to client and centralized IRB/IEC.
 • Analyzes and reconciles study metrics and findings reports. Assists with clarification and resolution of findings related to site documentation.
 • Maintains vendor trackers.
 • Assists with coordination, compilation and distribution of Investigator Site File (ISF) and Pharmacy binder materials and non-clinical study supplies to sites.
 • Assists with study-specific translation materials and translation QC upon request.


Requirements

Education and Experience: High / Secondary school diploma or equivalent and relevant formal academic / vocational qualification. Bachelor's degree or degree in Life-science field is preferred. Previous experience that provides the knowledge, skills, and abilities to perform the job (comparable to 0 to 1 year). In some cases an equivalency, consisting of a combination of appropriate education, training and/or directly related experience, will be considered sufficient for an individual to meet the requirements of the role.

 

Knowledge, Skills and Abilities:

 • Ability to work in a team or independently as required
 • Good organizational skills and strong attention to detail, with proven ability to handle multiple tasks efficiently and effectively
 • Demonstrated ability to effectively analyze project-specific data/systems to ensure accuracy and efficiency
 • Strong customer focus
 • Flexibility to reprioritize workload to meet changing project timelines
 • Demonstrated ability to attain and maintain a good working knowledge of applicable Country Regulations, ICH Good Clinical Practices, and organization/Client SOPs and WPDs for all non-clinical/clinical aspects of project implementation, execution and closeout
 • Good English language and grammar skills and proficient local language skills as needed
 • Good computer skills, proficient in MS Office (Word, Excel, and PowerPoint) and ability to obtain knowledge and master all clinical trial database systems
 • Ability to successfully complete PPD clinical training program
 • Self-motivated, positive attitude and good interpersonal skills

 

PPD Defining Principles:

- We have a strong will to win - We earn our customer’s trust - We are gamechangers - We do the right thing - We are one PPD –

 

If you resonate with our five principles above, and ultimately wish to accelerate the delivery of safe and effective therapeutics for some of the world’s most urgent health needs, then please submit your application – we’d love to hear from you As we are likely to receive many applications, sometimes we are unable to provide feedback to everyone.

 


Darba apraksts

Apkopotais mērķis: nodrošina administratīvu un tehnisku atbalstu projekta komandai. Atbalsta revīzijas gatavību, nodrošinot, ka faili tiek pārskatīti pēc grafika, kas detalizēti aprakstīts organizācijas WPD un nodaļas vadlīniju dokumentā.

 

Būtiskās funkcijas:

Atkarībā no konkrētās lomas (centrālā vai vietējā) koordinē, pārrauga un izpilda funkcijas attiecībā uz piešķirtajām izmēģinājuma darbībām, kas sīki aprakstītas uzdevuma matricā.Veic departamentu, iekšējo, valsts un izmeklētāju lietu pārskatīšanu, kā noteikts, un dokumentē secinājumus attiecīgajā sistēmā.Nodrošina piešķirto uzdevumu izpildi laikā, budžeta ietvaros un kvalitatīvi. Proaktīvi paziņo par visiem riskiem, kas saistīti ar projektu potenciālajiem klientiem.Atbalsta pētījumiem specifiskas dokumentācijas un sistēmu uzturēšanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: pētījumu grupu sarakstus, projekta specifisko apmācību prasību izsekošanu, sistēmas piekļuves pārvaldību un projekta līmeņa aktivitāšu plānu izsekošanu atbilstošā sistēmā.Nodrošina sistēmas atbalstu (t.i., GoBalto & eTMF).Atbalsta GSM darbības.Veic administratīvos uzdevumus piešķirtajos izmēģinājumos, tostarp, bet neaprobežojoties ar to: savlaicīga Klientam nosūtīto dokumentu apstrāde (e) TMF kā piešķirts, e) TMF pārskatu veikšana, masveida sūtījumu un saziņas veikšana pēc nepieciešamības, dokumentu un ziņojumu nodrošināšana iekšējiem komandas locekļiem.Atbalsta klienta un / vai iekšējo sapulču plānošanu.Pārskata un izseko vietējos normatīvos dokumentus.Nosūta dokumentus klientam un centralizētai IRB / IEC.Analizē un saskaņo pētījumu metriku un secinājumus. Palīdz precizēt un atrisināt ar vietnes dokumentāciju saistītos konstatējumus.Uztur pārdevēju izsekotājus.Palīdz koordinēt, sastādīt un izplatīt Izmeklētāja vietnes datni (ISF), Aptieku saistvielu materiālus un neklīnisko pētījumu materiālus vietnēm.Pēc pieprasījuma palīdz ar mācību vajadzībām sagatavotiem tulkošanas materiāliem un tulkošanas QC.


Prasības kandidātiem

Izglītība un pieredze: vidusskolas / vidusskolas diploms vai līdzvērtīga un atbilstoša formāla akadēmiskā / profesionālā kvalifikācija. Vēlams bakalaura grāds vai grāds dzīvības zinātnes jomā. Iepriekšēja pieredze, kas nodrošina zināšanas, prasmes un iemaņas darba veikšanai (salīdzināma ar 0 līdz 1 gadu). Dažos gadījumos līdzvērtība, kas sastāv no atbilstošas ​​izglītības, apmācības un / vai tieši saistītas pieredzes kombinācijas, tiks uzskatīta par pietiekamu, lai indivīds varētu izpildīt lomas prasības.

 

Zināšanas, prasmes un spējas:

Spēja pēc vajadzības strādāt komandā vai patstāvīgiLabas organizatoriskās prasmes un liela uzmanība detaļām ar pierādītu spēju efektīvi un efektīvi tikt galā ar vairākiem uzdevumiemParādīta spēja efektīvi analizēt projektam raksturīgus datus / sistēmas, lai nodrošinātu precizitāti un efektivitātiSpēcīga klientu uzmanībaElastīgums, nosakot prioritāti darba slodzei, lai izpildītu mainīgos projekta grafikusPierādīta spēja iegūt un uzturēt labas darba zināšanas par piemērojamiem valsts noteikumiem, ICH labu klīnisko praksi un organizācijas / klienta SOP un WPD visiem projekta īstenošanas, izpildes un slēgšanas neklīniskajiem / klīniskajiem aspektiem.Labas angļu valodas un gramatikas prasmes un prasmīgas vietējās valodas prasmes pēc nepieciešamībasLabas iemaņas darbā ar datoru, pārzina MS Office (Word, Excel un PowerPoint) un spēju iegūt zināšanas un apgūt visas klīnisko pētījumu datubāzu sistēmasSpēja veiksmīgi pabeigt PPD klīniskās apmācības programmuPašmotivēta, pozitīva attieksme un labas saskarsmes prasmes

 

 

PPD definēšanas principi:

- Mums ir liela griba uzvarēt - Mēs nopelnām klienta uzticību - Mēs esam spēļu mainītāji - Mēs rīkojamies pareizi - Mēs esam viens PPD -

 

Ja jūs sasaucaties ar mūsu pieciem iepriekšminētajiem principiem un galu galā vēlaties paātrināt drošu un efektīvu terapijas līdzekļu piegādi dažām pasaules steidzamākajām veselības vajadzībām, tad, lūdzu, iesniedziet pieteikumu - mēs labprāt uzklausītu jūs, kā mēs, visticamāk, saņem daudz pieteikumu, dažreiz mēs nespējam sniegt atsauksmes visiem.

 

<img src = "https://stats.the-network.com/icons/99827/318.png" width = "0" height = "0" />


Darba sludinājuma numurs
#210127
Tu piesakies uz:
Clinical Trial Coordinator
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!