https://www.cvmarket.lv/397458

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #397458

Latvian-speaking Assistant in Administrative Support Team

1
CV Market client
France
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #397458

Latviski runājošs palīgs administratīvā atbalsta komandā

1
CV Market client
Francija
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

Latvian-speaking Assistant in Administrative Support Team

Reference:  e15/2021

Deadline: 05/05/2021

Location: Strasbourg

 

Would you like to contribute to the activities of an International Organisation working for human rights, democracy and the rule of law? Do you have experience in secretarial or administrative duties? Would you enjoy working in a multinational team of assistants? If so, our job offer may be the right opportunity for you.

 

Who we are

 • With over 2000 staff representing all its 47 member States, the Council of Europe is a multicultural organisation. We all strive towards protecting human rights, democracy and the rule of law and our three core values - professionalism, integrity and respect - guide the way we work.
 • The European Court of Human Rights oversees the implementation of the European Convention on Human Rights in the member States. Individuals can bring complaints of human rights violations to the Strasbourg Court once all possibilities of appeal have been exhausted in the member State concerned. See the Court’s website for information about its activities.

 

Your role

 • As a Latvian-speaking Assistant in the support team, you will:
 • process judgments, minutes, decisions and other documents of the Court;
 • draft and format standard correspondence; prepare correspondence according to the appropriate instructions;
 • use applications database: enter and maintain case-related data in the Court Management Informations System (CMIS);
 • handle and file mail and documents;
 • keep electronic and paper files up-to-date;
 • look after lists, databases and statistics related to the cases;
 • answer telephone requests for information; receive and guide visitors and applicants;
 • attend training courses to acquire and deepen knowledge specific to the job.


Requirements

What we are looking for

 • As a minimum, you must:
 • hold a completed full course of general secondary education and appropriate professional qualifications;
 • have at least two years’ experience of secretarial duties or equivalent administrative experience;
 • have an excellent knowledge of Latvian (mother tongue level);
 • have a very good knowledge of one of the two Council of Europe’s official languages (English/French) and basic knowledge of the other;
 • be a citizen of one of the 47 member States of the Council of Europe;
 • be under 65 years of age at the closing date of this vacancy notice.
 • Demonstrate to us that you have the following competencies:
 • Professional and technical expertise:
 • wide and in-depth experience of secretarial duties, administrative operations and procedures;
 • proficiency in the use of current office applications and databases;
 • Planning and work organisation
 • Teamwork and co-operation
 • Concern for quality
 • Adaptability
 • Communication
 • Learning and development
 • These would be an asset:
 • Analysis and problem solving
 • Initiative
 • Results orientation
 • Service orientation


Company offers

What we offer

 • If successful, you may be offered employment based on a renewable fixed-term contract at grade B1/2, depending on your previous professional experience. In Strasbourg, you will receive a basic monthly gross salary of €2796 (B1) or €3186 (B2) which is exempt from national income tax. In our external offices different salary scales are used according to the cost of living conditions. This salary may be supplemented by other allowances depending on your personal situation and you will be affiliated to a Council of Europe pension scheme. You will also benefit from private medical insurance, 32 working days leave per year and other benefits (including flexible working hours, training and development, possibility of teleworking, etc.).

 

 • This competition is carried out in accordance with Article 15.b of the Regulations on Appointments (Appendix II to the Staff Regulations), which foresees renewable employment on fixed-term contracts. Details on conditions of employment (probationary period, salaries, allowances, pension scheme, social insurance, etc.) can be consulted on our recruitment website. Any changes to these conditions during the recruitment process are updated on this site and will apply at the time of the job offer.

 

 • If your profile matches our needs and you are not recruited straight away, you may be placed on a reserve list, valid for a maximum of four years.

 

Deadline for applications is 05 May 2021 (midnight French time).

 

For more information on how to apply, please click the “Apply” button.


Darba apraksts

Latviski runājošs palīgs administratīvā atbalsta komandā

 Atsauce: e15 / 2021. Termiņš: 05.05.2021

Atrašanās vieta: Strasbūra

Vai jūs vēlētos piedalīties tādas Starptautiskās organizācijas darbībā, kura darbojas cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma labā? Vai jums ir pieredze sekretariāta vai administratīvajos pienākumos? Vai jums patīk strādāt daudznacionālā asistentu komandā? Ja tā, mūsu darba piedāvājums var būt īstā iespēja jums.

Kas mēs esam

 • Eiropas Padome ir vairāku kultūru organizācija ar vairāk nekā 2000 darbiniekiem, kas pārstāv visas 47 dalībvalstis. Mēs visi cenšamies aizsargāt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu, un mūsu trīs pamatvērtības - profesionalitāte, godaprāts un cieņa - ir mūsu darba veids.
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesa pārrauga Eiropas Cilvēktiesību konvencijas īstenošanu dalībvalstīs. Personas var iesniegt sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem Strasbūras tiesā, tiklīdz visas pārsūdzības iespējas attiecīgajā dalībvalstī ir izsmeltas. Informāciju par tās darbību skatiet Palātas tīmekļa vietnē.

Tava loma

 • Kā latviešu valodā runājošs palīgs atbalsta komandā:
 • apstrādāt spriedumus, protokolus, lēmumus un citus Tiesas dokumentus;
 • standarta korespondences melnraksts un formāts; sagatavo saraksti saskaņā ar atbilstošajiem norādījumiem;
 • lietot lietojumprogrammu datu bāzi: ievadīt un uzturēt ar lietu saistītus datus Tiesu vadības informācijas sistēmā (CMIS);
 • apstrādāt un iesniegt pastu un dokumentus;
 • atjaunināt elektroniskās un papīra lietas;
 • pieskatīt sarakstus, datu bāzes un statistiku, kas saistīta ar gadījumiem;
 • atbildēt uz telefona informācijas pieprasījumiem; uzņemt un vadīt apmeklētājus un pretendentus;
 • apmeklēt apmācības kursus, lai apgūtu un padziļinātu zināšanas, kas raksturīgas darbam.


Prasības kandidātiem

Ko mēs meklējam

 • Jums vismaz:
 • pabeigt pilnu vispārējās vidējās izglītības kursu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 • ir vismaz divu gadu pieredze sekretariāta pienākumos vai līdzvērtīga administratīvā pieredze;
 • ir izcilas latviešu valodas zināšanas (dzimtās valodas līmenis);
 • ļoti labi pārzina vienu no divām Eiropas Padomes oficiālajām valodām (angļu / franču) un pamatzina citas;
 • būt kādas no 47 Eiropas Padomes dalībvalstīm pilsonis;
 • šī paziņojuma par vakanci beigu datumā jābūt jaunākai par 65 gadiem.
 • Pierādiet mums, ka jums ir šādas kompetences:
 • profesionālā un tehniskā pieredze:
 • plaša un padziļināta sekretariāta pienākumu, administratīvo darbību un procedūru pieredze;
 • prasme izmantot pašreizējās biroja lietojumprogrammas un datu bāzes;
 • Plānošana un darba organizācija
 • Komandas darbs un sadarbība
 • Rūpes par kvalitāti
 • Pielāgošanās spēja
 • Komunikācija
 • Mācīšanās un attīstība
 • Tas būtu aktīvs:
 • Analīze un problēmu risināšana
 • Iniciatīvs
 • Orientācija uz rezultātiem
 • Pakalpojuma orientācija


Uzņēmums piedāvā

Ko mēs piedāvājam

 • Ja tas izdosies, jums var piedāvāt darbu, pamatojoties uz atjaunojamu uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu B1 / 2 pakāpē, atkarībā no jūsu iepriekšējās profesionālās pieredzes. Strasbūrā jūs saņemsiet mēneša bruto pamatalgu EUR 2796 (B1) vai EUR 3186 (B2) apmērā, kas ir atbrīvota no nacionālā ienākuma nodokļa. Mūsu ārējos birojos tiek izmantotas dažādas algu skalas atbilstoši dzīves apstākļu izmaksām. Šo algu var papildināt ar citiem piemaksām atkarībā no jūsu personiskās situācijas, un jūs būsiet saistīts ar Eiropas Padomes pensiju shēmu. Jūs izmantosiet arī privāto medicīnisko apdrošināšanu, 32 darba dienu atvaļinājumu gadā un citus atvieglojumus (ieskaitot elastīgu darba laiku, apmācību un attīstību, iespēju strādāt tāldarbu utt.).
 • Šis konkurss tiek rīkots saskaņā ar 15.b pantu Noteikumos par iecelšanu amatā (Civildienesta noteikumu II pielikums), kas paredz atjaunojamu nodarbinātību uz noteiktu laiku. Sīkāku informāciju par nodarbinātības nosacījumiem (pārbaudes laiku, algām, piemaksām, pensiju shēmu, sociālo apdrošināšanu utt.) Var atrast mūsu darbā pieņemšanas vietnē. Visas izmaiņas šajos apstākļos darbā pieņemšanas procesā tiek atjauninātas šajā vietnē un tiks piemērotas darba piedāvājuma laikā.
 • Ja jūsu profils atbilst mūsu vajadzībām un jūs nepieņemat darbā uzreiz, jūs varat iekļaut rezerves sarakstā, kas derīgs ne ilgāk kā četrus gadus.

 

Pieteikšanās termiņš ir 2021. gada 5. maijs (pusnakts pēc Francijas laika).

Lai iegūtu papildinformāciju par pieteikšanos, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas “Lietot”.


Darba sludinājuma numurs
#397458
Tu piesakies uz:
Latvian-speaking Assistant in Administrative Support Team
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!