https://www.cvmarket.lv/1169158

Данная вакансия архивирована.

Но у нас для Тебя есть тысячи других новых вакансий !

Новые вакансии
Номер вакансии #1169158
Онлайн рекрутинг

Инженер - электрик

Наименование организации скрыто
Эстония
Объявление истекло

Darba sludinājuma numurs #1169158
Intervija notiks attālināti

elektroiekārtu inženieris/-e

Наименование организации скрыто
Igaunija
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Онлайн рекрутинг
Объявление истекло

Описание работы

We are looking for a shipbuilding Electrical Engineer who is willing to take up the challenge of leading complex cruise ships electrical installations (as new-buildings as retrofit) projects all over the world.

 

 • Take responsibility for engineering tasks and perform associated calculations.
 • Design new ways to use electrical power to develop or improve products.
 • Write and check calculation notes, analysis reports, specification of materials.
 • Develop maintenance and testing procedures for electronic components and equipment.
 • Evaluate systems and recommend design modifications or equipment repair
 • Analyze the needs of the technology and determine the requirements, capacity, and cost for developing an electrical system plan
 • Inspect electronic equipment, instruments, and systems to make sure they meet safety standards and applicable regulations
 • Plan and develop applications and modifications for electronic properties used in parts and systems in order to improve technical performance
 • To Follow/support the development of new and innovative technical principles, theories, concepts, techniques and processes
 • Confirming system's and components' capabilities by designing testing methods and properties
 • Researching and testing manufacturing and assembly methods and materials
 • Project Management: delivery, cost, operational schedule, reporting.
 • To prepare, checking, and coordinating the release of documentation to support system manufacture.
 • To analyze product design requirements and recommending alternative solutions.
 • To extrapolate ideas into product requirements and applying the philosophy of concurrent design to manufacturing processes schedules and budgets.
 • To strive for continuous improvement and teamwork in product development and processes.
 • Development and management of following documentation: Preparation of feasibility studies, Detailed engineering packages, Detailed fabrication, drawings.
 • Communicate with material and equipment suppliers.
 • Support the commercial department: writing of offers, presentation.


Требования к кандидату


 • At least Master Degree in Engineering (Naval architecture/Ocean/Mechanical/Offshore or Marine).

 • 5 years minimum experience with a minimum of 3 years hands-on mechanical structure design and engineering experience.

 • Competent in use of relevant codes and software.

 • Engineering software: AutoCAD or other design software.

 • Experience with project management.

 • Demonstrated knowledge of mechanical, electrical, hydraulic, pneumatic, motion and control components.

 • Good communication skills. At least Level B2 in English.

 • Ability to work well independently and in a team.

 • Good leadership, planning, organizing and interpersonal skills.

 • Self-motivated with a drive for results, improvement and innovation.


Фирма предлагает


 • Engaging and dynamic work in successful international company .

 • Mentoring and development.

 • Friendly and enthusiastic team of professional colleagues.

 • The Company offers accommodation, transport, documents processing, workwear and tools.


Darba apraksts

Mēs meklējam kuģu būves elektroinženieri, kurš/-a vēlas uzņemties izaicinājumu vadīt sarežģītu kruīza kuģu elektroinstalāciju ( jaunbūves un modernizāciju) projektus visā pasaulē.

 

 • Uzņemties atbildību par inženiertehniskajiem uzdevumiem un veikt saistītos aprēķinus.
 • Izstrādāt jaunus veidus, kā izmantot elektroenerģiju, lai izstrādātu vai uzlabotu produktus.
 • Rakstīt un pārbaudīt aprēķinu piezīmes, analīžu atskaites, materiālu specifikācijas.
 • Izstrādāt elektronisko komponentu un aprīkojuma apkopes un testēšanas procedūras.
 • Novērtēt sistēmas un ieteikt veikt konstrukcijas izmaiņas vai iekārtu remontu.
 • Analizēt tehnoloģijas vajadzības un noteikt prasības, jaudu un izmaksas elektriskās sistēmas plāna izstrādei.
 • Pārbaudīt elektronisko aprīkojumu, instrumentus un sistēmas, lai pārliecinātos, ka tie atbilst drošības standartiem un piemērojamajiem noteikumiem.
 • Plānot un izstrādāt lietojumprogrammas un modifikācijas elektroniskajām īpašībām, ko izmanto daļās un sistēmās, lai uzlabotu tehnisko veiktspēju.
 • Sekot / atbalstīt jaunu un inovatīvu tehnisko principu, teoriju, koncepciju, paņēmienu un procesu attīstību.
 • Sistēmas un komponentu spēju apstiprināšana, izstrādājot testēšanas metodes un īpašība.
 • Ražošanas un montāžas metožu un materiālu izpēte un testēšana.
 • Projektu vadība: piegāde, izmaksas, darbības grafiks, atskaites.
 • Sagatavot, pārbaudīt un koordinēt sistēmas ražošanas atbalsta dokumentācijas izdošanu. Analizēt produktu dizaina prasības un ieteikt alternatīvus risinājumus.
 • Ekstrapolēt idejas produkta prasībās un piemērot vienlaicīgas dizaina filozofiju ražošanas procesu grafikos un budžetos.
 • Tiekties uz nepārtrauktu pilnveidošanos un komandas darbu produktu izstrādē un procesos.
 • Šādu dokumentāciju izstrāde un pārvaldība: priekšizpētes sagatavošana, detalizētas inženiertehniskās paketes, detalizēta izgatavošana, rasējumi.
 • Sazināties ar materiālu un aprīkojuma piegādātājiem.
 • Atbalstīt komercnodaļu: piedāvājumu rakstīšana, prezentācija.


Prasības kandidātiem

 • Vismaz maģistra grāds inženierzinātnēs (ar jūrniecību saistītās zinātnēs).
 • Minimums 5 gadu pieredze ar vismaz 3 gadu praktisku mehānisko konstrukciju projektēšanas un inženierijas pieredzi.
 • Prasme lietot attiecīgos kodus un programmatūru.
 • Inženierprogrammatūra: AutoCAD vai cita projektēšanas programmatūra.
 • Pieredze projektu vadībā.
 • Pierādītas zināšanas par mehāniskajām, elektriskajām, hidrauliskajām, pneimatiskajām, kustības un vadības sastāvdaļām.
 • Labas komunikācijas prasmes. Vismaz B2 līmenis angļu valodā.
 • Spēja labi strādāt patstāvīgi un komandā.
 • Labas vadības, plānošanas, organizēšanas un saziņas prasmes.
 • Pašmotivēts ar tieksmi pēc rezultātiem, uzlabojumiem un inovācijām.


Uzņēmums piedāvā

 • Iesaistošu un dinamisku darbu veiksmīgā starptautiskā uzņēmumā.
 • Mentorings un attīstība.
 • Draudzīgu un entuziasma pilnu profesionālu kolēģu kolektīvu.
 • Uzņēmums piedāvā izmitināšanu, transportu, dokumentu noformēšanu, darba apģērbu un instrumentus.


Darba sludinājuma numurs
#1169158
Tu piesakies uz:
Инженер - электрик
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!