2023-04-13 14:47:21

Būtiskais par darbu ārzemēs

2016.06.16

darbs_arzemes

 

"Piedāvājam darbu ārzemēs..."- tas skan vilinoši.

Latvijas Republikas darba likumdošana neaizliedz Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem strādāt citās valstīs. Pašlaik daudzi cilvēki, īpaši jaunieši, meklē darbu ārzemēs. Izvēles iemesls var būt vēlme apceļot pasauli, apgūt svešvalodas, iegūt jaunas profesionālas iemaņas un nopelnīt vairāk naudas nekā par līdzvērtīgu darbu Latvijā, tā uzlabojot savus sadzīves apstākļus. Pirms izvēlaties darbu ārpus Latvijas, Jums noderēs informācija par dažiem juridiskiem jēdzieniem, darbā iekārtošanas kārtību un iedāvātajām programmām darbam ārvalstīs.

1. Legāla nodarbinātība ārzemēs

Izvēloties strādāt ārpus Latvijas, Jums jāizvēlas valsts, uz kuru doties, un nodarbinātības sfēra, kurā vēlaties strādāt. Lai pieņemtu pareizu lēmumu, izvērtējiet savas profesionālās iemaņas un iespējas, kā arī izvēlētās valsts valodas prasmi un zināšanas par kultūras atšķirībām.

Legālu darbu ārvalstīs iespējams atrast, izmantojot:

- valsts piedāvātās kvotas citu valstu darba tirgū, pamatojoties uz noslēgtajiem
- starpvalstu līgumiem;
- studentu un jauniešu apmaiņas programmas;
- firmu, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un saņēmušas Nodarbinātības Valsts dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētās valstīs, pakalpojumus;
- internetu;
- personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs.

 

Valsts piedāvātās kvotas citu valstu darba tirgū

Latvija ar Vāciju un Zviedriju ir noslēgusi starpvalstu līgumus, kuru ietvaros Latvijas Republikas pilsoņi var doties strādāt minētajās valstīs. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ik gadu 100 profesionāli izglītotas personas var strādāt Vācijā un 300 - Zviedrijā. Lai iegūtu darbu minētajās valstīs, pretendentiem jāatbilst šādiem kritērijiem (katrai valstij atšķirīgi): vecums, izglītība, valodas zināšanas, darba stāžs konkrētā profesijā.
Sīkāku informāciju par iespēju strādāt Vācijā un Zviedrijā starpvalstu līgumu ietvaros var saņemt Nodarbinātības valsts dienestā.Konsultācijas, anketu izsniegšanu un to nosūtīšanu Nodarbinātības valsts dienests veic bez maksas.

Studentu un jauniešu apmaiņas programmas

Viena no iespējām Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem legāli strādāt ārzemēs ir "au pair" sistēma ("au pair" tulkojumā no franču valodas nozīmē "aukle"). Tas ir aukles darbs ģimenē, un šī darba mērķis ir apgūt valsts, kurā strādā, kultūru un valodu. Jaunatnes apmaiņa au pair programmas ietvaros notiek, valstīm slēdzot starp-valstu vienošanos. Latvija šādu vienošanos ir noslēgusi ar Holandi,Vāciju un Dāniju. Saskaņā ar programmas nosacījumiem par au pair var strādāt 19-24 gadus veci, neprecējušies cilvēki bez bērniem.Programmā paredzēta dzīvošana ģimenē, palīdzība bērnu kopšanā, saimniecisko pienākumu veikšana (30 stundas nedēļā) un valodas kursu apmeklēšana. Ģimene, kas uzņem programmas dalībnieku, nodrošina dzīvošanu un ēdināšanu un ik mēnesi maksā kabatas naudu. Ģimene maksā arī par medicīnas un nelaimes gadījumu apdrošināšanu un sedz sabiedriskā transporta tēriņus. Bet izdevumus, kas saistās ar iebraukšanu valstī un atgriešanos dzimtenē, kā arī ar valodas kursu apmeklēšanu, uzņemas pats programmas dalībnieks. Ģimene izvēlas aukli, pamatojoties uz au pair programmas pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, un pretendentam nosūta darba līguma projektu. Pretendentam ir tiesības apspriest piedāvātos noteikumus un pēc saskaņošanas tos mainīt vai papildināt, pēc tam līgumu parakstot vai arī turpinot meklēt piemērotāku ģimeni.

Work &Travel ir studentu vidū populārākā programma, kuras ietvaros ārzemēs students pavada 4-5 mēnešus. Darba piedāvājumi parasti neprasa kvalifikāciju (tas varbūt darbs viesnīcu biznesā, virtuvē u.c.).
Internship programma paredzēta cilvēkiem, kas vēlas stažēties darbā ārzemju kompānijās.
Camp USA programma piedāvā iespēju apgūt pieredzi darbā par grupas vadītāju bērnu un jaunatnes atpūtas nometnēs ASV.

Darbā iekārtošanas firmu pakalpojumi

Latvijā darbojas virkne firmu, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un saņēmušas Valsts nodarbinātības dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētās valstīs. Šīs firmas legāli piedāvā starpniecības pakalpojumus darba meklēšanai dažādās pasaules valstīs atbilstoši klienta profesionālajām un valodas prasmēm. Lai pārliecinātos par darbā iekārtošanas firmas darbības likumību, Jums Valsts nodarbinātības dienestā jāpieprasa informācija par konkrētās firmas tiesībām nodarboties ar Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju iekārtošanu darbā ārvalstīs, kā arī par valstīm, ar kurām firma sadarbojas un sniedz konkrētos pakalpojumus.
Atcerieties - šādu licenci izsniedz tikai un vienīgi Valsts nodarbinātības dienests, un vienīgi minēto licenci saņēmušās firmas drīkst piedāvāt darbu valstī, kas minēta Valsts nodarbinātības dienesta izsniegtajā licencē. Piemēram, ja licencē norādīts, ka firmai ir tiesības iekārtot Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus darbā Īrijā, tad tai nav tiesību nodarboties ar Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju iekārtošanu darbā ASV u.t.t. Firmai ir tiesības saņemt neierobežotu licenču skaitu.

Saņemot darbā iekārtošanas firmas pakalpojumus, Jums ir tiesības:

- iepazīties ar Valsts nodarbinātības dienesta izsniegtu licenci, kas dod firmai tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus iekārtošanai darbā konkrētajā valstī;
- iepazīties ar firmas reģistrācijas apliecību;
- iepazīties ar firmas un ārvalstu darba devēja sadarbības līguma oriģinālu;
- pieaicināt savu juristu līguma noteikumu izvērtēšanai un parakstīšanai.

Lai saņemtu iespējami kvalitatīvus darbā iekārtošanas pakalpojumus un izvairītos no pārpratumiem vai iespējamas krāpšanas:

- Jums jānoslēdz līgums ar firmu par konkrētu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, iekārtojot darbā;
- Līgumam jābūt noformētam atbilstoši lietvedības nosacījumiem, tam jābūt numurētam, tajā jābūt uzrādītam datumam un visiem nepieciešamajiem rekvizītiem. Līgumam jābūt sastādītam un parakstītam divos eksemplāros, no kuriem viens paliek firmai, otrs - klientam;
- Līgumā jābūt norādītiem abu līgumslēdzēju pušu pienākumiem un tiesībām;
- Ja piedāvātā līguma nosacījumi Jūs neapmierina, Jums ir tiesības apspriest piedāvātos noteikumus un, saskaņojot ar pakalpojuma sniedzēju, tos mainīt un papildināt;
- Veicot samaksu par starpniecības pakalpojumu saņemšanu, Jums jāsaņem samaksu apliecinošs dokuments (čeks,kvīts un tml.dokuments).

 

Darba meklēšana, izmantojot internetu un personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs

Personai ir tiesības meklēt un atrast darbu, kā arī nodibināt darba tiesiskās attiecības ar darba devēju ārvalstīs, izmantojot internetu,citus saziņas līdzekļus vai personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs.

Valsts nodarbinātības dienesta licences par reģistrēšanos iedzīvotāju iekārtošanai darbā ārzemēs paraugs:

Šādi darbā iekārtošanās veidi uzskatāmi par nedrošiem un saistīti ar iespējami lielāku krāpšanas un maldināšanas risku.

Neraugoties uz veidu, kādā esat meklējis un atradis darbu ārvalstīs, pirms došanās peļņā atcerieties:

  • Jūsu rīcībā ir jābūt darba līgumam, kuru esat parakstījis Jūs un Jūsu nākamais darba devējs ārvalstīs;
  • līgumam jābūt sastādītam Jums saprotamā valodā, tam jāatbilst vispārpieņemtajiem lietvedības nosacījumiem un tajā jābūt ietvertiem visiem nepieciešamajiem darba devēja rekvizītiem, jābūt norādītai konkrētai darba vietai, darba veidam, apstākļiem, atalgojumam, kā arī citām savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Piemēram, katrā tiesiskā valstī ar likumu ir noteikts darba dienas garums, tāpēc līgumā ir jāvienojas par virsstundu darba samaksu. Tāpat svarīgi ir vienoties par ēdināšanas un dzīvošanas, kā arī darba līguma laušanas noteikumiem;
  • Jūsu rīcībā jābūt darba atļaujai vai citam attiecīgās valsts iestādes izdotam dokumentam, kas apliecina darba atļaujas piešķiršanu;
  • Jūsu veselībai jābūt apdrošinātai visu ārvalstīs uzturēšanās laiku.

2. Nelegāls darbs ārzemēs

Nelegāls darbs ārvalstīs ir ne tikai citas valsts ieceļošanas, uzturēšanās un darba likumu pārkāpums, par ko var saņemt administratīvu vai kriminālsodu, bet, ārzemēs nelegāli uzturoties un strādājot, persona ir sociāli neaizsargāta un pakļauj sevi veselības, krāpšanas un citiem personas cilvēktiesību pārkāpumu riskiem. Cilvēkiem, kas meklē darbu ārzemēs,jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties starpniekfirmu, jo nelicenzēta uzņēmējdarbība ļoti bieži ir saistīta ar nekaunīgu krāpšanu. It sevišķi apšaubāmi ir sludinājumi, kuros bez vilinoša darba piedāvājuma ir norādīts vienīgi mobilā tālruņa numurs. Jāatceras, ka nelikumīgais darba tirgus saistīts arī ar pieprasījumu pēc orgānu donoriem, kas ir viens no briesmīgākajiem noziegumiem, bet līdztekus arī - visienesīgākā nodarbošanās negodīgiem cilvēkiem. Tādēļ jābūt īpaši piesardzīgiem, jo darba meklētāji no trešās pasaules valstīm un Austrumeiropas var bez pēdām pazust pagrīdes "klīnikās".

Par nelegālu uzskatāma gan personas pašrocīga darba attiecību uzsākšana bez tiesisku attiecību nodibināšanas un attiecīgās valsts darba atļaujas saņemšanas,gan darba attiecību uzsākšana, ja kā starpnieks darbojusies Latvijas firma, kas:

- nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un kam nav Valsts nodarbinātības dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētā valstī;
- ir reģistrēta tikai kā konsultatīvo pakalpojumu sniedzēja par darbā iekārtošanu ārzemēs;
- nodrošina ar darbu bez savstarpēju tiesisku attiecību nodibināšanas starp darba devēju un darbinieku, kā arī nesaņemot darba atļauju attiecīgās valsts varas izpildinstitūcijās.

3. Risks

Pat tad, ja Jūsu darbs ārvalstīs ir legāls, ceļošana bieži ir saistīta ar dažādiem riskiem un ekstrēmām situācijām. Ja, atrodoties ārzemēs, esat nonācis dzīvībai vai veselībai bīstamā vai nepatīkamā situācijā (esat pazaudējis pasi, saslimis, palicis bez finansu līdzekļiem vai Jums kāds draud), nekavējoties vērsieties policijā vai Latvijas pārstāvniecībā šīs valsts teritorijā. Viens no bīstamākajiem riskiem, pieņemot nepārdomātu lēmumu doties peļņā ārpus Latvijas, ir kļūšana par Cilvēku tirdzniecības upuri. Cilvēku tirdzniecība ir cilvēku vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkos, izmantojot spēka pielietošanu vai draudot ar to, kā arī citas piespiešanas, aizvešanas ar varu, krāpšanas, maldināšanas vai viltus formas, izmantojot varas pozīcijas, cilvēku neaizsargātību, kā arī dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu kādas personas, kam ir vara pār citu personu, piekrišanu. Ekspluatācija ir citu personu izmantošana prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai vai citas seksuālās ekspluatācijas formas, piespiedu darbs vai pakalpojums, verdzība vai verdzībai līdzīgas formas, kalpība vai orgānu izņemšana.

Izmantojot augsto bezdarba līmeni un nepilnības jauno valstu pilsoņu tiesiskajā aizsardzībā, kriminālo aprindu darboņi gūst peļņu, kultivējot tā saucamo "balto verdzību", kas ir ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums. "Dzīvās preces" tiek eksportētas uz Turciju, Itāliju, Spāniju, Vāciju, bijušās Dienvidslāvijas valstīm, Ungāriju, Čehiju, Grieķiju, Krieviju, Arābu Emirātiem, Izraēlu, ASV un citām valstīm. Negodīgi darboņi izmanto arī Latvijas iedzīvotāju lētticību, piedāvājot vieglu peļņu ārpus Latvijas robežām, kā rezultātā šie cilvēki nonāk neapskaužamā situācijā, jo pārsvarā tiek izmantoti maz apmaksātu, nekvalificētu, netīru darbu veikšanai. Vīrieši tiek ekspluatēti celtniecībā, darbā šahtās un lauksaimniecībā, sievietes - strādājot par mājsaimniecēm, šuvējām, trauku mazgātājām. Strādājot garas darba stundas nepieņemamos darba apstākļos, viņi pelna vai nu minimālus iztikas līdzekļus, vai arī nemaz nesaņem atalgojumu par paveikto. Sievietēm, galvenokārt līdz 35 gadu vecumam, draud vēl viens ekspluatācijas veids - iesaistīšana prostitūcijā, kad viņas cilvēka cieņu pazemojošos apstākļos ar draudiem un fizisku ietekmēšanu ir spiestas sniegt seksuālus pakalpojumus ārvalstu bordeļos un uz ielām. Šis bizness ar minimāliem ieguldījumiem un zemu risku ienes milzīgu peļņu. Populārākās sieviešu tirdzniecības mērķvalstis ir Vācija, Spānija, Šveice, Dānija, Itālija, Grieķija, Izraēla.

Lai izvairītos no šādām neapskaužamām un bīstamām situācijām, jāatceras sekojoši padomi:

- Nevienam neuzticiet savu pasi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa valsts ierēdnis. Jūsu personu apliecinošiem dokumentiem vienmēr jāatrodas tikai pie Jums;
- Ja jūs dodaties strādāt, mācīties vai stažēties uz ārzemēm, parūpējieties, lai līgums ar nākamo mācību vai stažēšanās organizāciju, vai darba devēju tiktu sasādīts Jums saprotamā valodā, kā arī lai tas atbilstu vispārpieņemtajiem lietvedības nosacījumiem un lai tajā būtu ietverti visi nepieciešamie darba devēja, mācību, stažēšanās organizācijas rekvizīti, lai būtu norādīti konkrēti Jūsu turpmākā darba (mācību) apstākļi, vieta, laiks un atalgojums vai stipendija;
- Atstājiet saviem draugiem vai tuviniekiem mājās detalizētu informāciju par atrašanās vietu ārvalstīs, norādot adresi un kontakttālruņu numurus, kā arī savas pases un līguma kopijas.Ieteicams atstāt savu nesenu fotogrāfiju, kā arī ārzemju draugu adreses;
- Centieties atstāt pēc iespējas detalizētāku informāciju par starpniekiem.Tas nereti var kalpot par vienīgo pavedienu, Jūs glābjot no bīstamām situācijām;
- Ja tiekat pakļauts ekspluatācijai, nebaidieties lūgt palīdzību policijai;
- Neaizmirstiet noskaidrot Latvijas valsts pārstāvniecību atrašanās vietu un tālruņa numurus ārzemēs. Nonākot sarežģītā situācijā, Jums nekavējoties jāgriežas policijā, vai Latvijas pārstāvniecībā šīs valsts teritorijā;
- Ārvalstīs aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas un dienesti, kas sniedz palīdzību bīstamās situācijās nonākušiem cilvēkiem;
- Arī baznīcas, īpaši Dienvideiropā, neatstās Jūs grūtā situācijā un vismaz ieteiks, kam labāk lūgt palīdzību;
- Atļautais atrašanās termiņš ārvalsts teritorijā ir norādīts Jūsu vīzā.Atļauto uzturēšanās termiņu valstīs, ar kurām Latvijai noslēgti bezvīzu ieceļošanas līgumi,iespējams uzzināt šo valstu pārstāvniecībās Rīgā, Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Arī - - - Jūsu darba atļaujas termiņš var būt ierobežots.Ieceļošanas režīma pārkāpšana vai citi uzturēšanās valsts likumu pārkāpumi padarīs neiespējamu Jūsu turpmāko ieceļošanu konkrētajā valstī;
- Neaizmirstiet, ka vismaz elementārs vārdu krājums svešvalodā būtiski atvieglos Jūsu atrašanos ārzemēs un palīdzēs grūtā brīdī.

4 . Noderīga informācija

Latvijas vēstniecību ārzemēs adreses un tālruņa numuri

Amerikas Savienotās Valstis
Adrese:4325 Seventeenth Str., N.W.Washington, D.C.20011, U.S.A.
Tālrunis:(1)202 726 82 13
E-pasts:latvia@ambergateway.com

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Adrese:45 Nottingham Place, London W1U 5LR,UK
Tālrunis:(44)20 731 200 40; (44)20 731 201 25 (konsulārā daļa)
E-pasts:latemb@dircon.co.uk

Austrijas Republika
Adrese:Stefan Esders Platz 4, A-1190 Vienna,Austria
Tālrunis:(43)1 403 31 12
E-pasts:lettbot@netway.at

Beļģija
Adrese:158 av.Moliere,1050 Brussels,Belgium
Tālrunis:(32)2 344 16 82
E-pasts: lvembassybenelux@arcadis.be

Dānija
Adrese:17 Rosbaeksvej Str.,2100 Copenhagen,Denmark
Tālrunis:(45)39 276 000
E-pasts:latemb@latemb.dk

Francija
Adrese:6,Villa Said,75116 Paris, France
Tālrunis:(33)1 536 458 10; (33)1 536 458 16 (konsulārā daļa)
E-pasts:ambleton@wanadoo.fr

Grieķija
Adrese:9 Irodotou Str.,Kolonaki, 10674 Athens,Greece
Tālrunis:(30)10 729 44 83
E-pasts:latvia@otenet.gr

Igaunija
Adrese:10 ??nismagi Str.,10119 Tallinn,Estonia
Tālrunis:(372)646 13 13; (372)646 13 10 (konsulārā daļa)
E-pasts:ilze@latvia.ee

Itālija
Adrese:Viale Liegi,42, 00198 Rome,Italy
Tālrunis:(39)06 884 12 29; (39)06 884 12 37 (konsulārā daļa)
E-pasts:segrom@micanet.it consrom@micanet.it (konsulārā daļa)

Izraēla
Adrese:9 Marmorek Str., Tel Aviv 64254,Israel
Tālrunis:(972)3 686 9544
E-pasts:latvembi@netvision.net.il

Kanāda
Adrese:280 Albert Street, Suite 300,Ottawa, Ontario,KIP 5G8,Canada
Tālrunis:(1)613 238 60 14; (1)613 238 68 68 (konsulārā daļa)
E-pasts: latvia-embassy@magma.ca

Krievija
Adrese:3 Chapligina Str., 103062 Moskow, Russian Federation
Tālrunis:(7)095 925 27 07; (7)095 923 87 72 (konsulārā daļa)
E-pasts:latemb@co.ru

Lietuva
Adrese:76 M.K.Čiurlionio Str., 20009 Vilnius,Lithuania
Tālrunis:(370)2 231 260; (370)2 231 220 (konsulārā daļa)
E-pasts:lietuva@latvia.balt.net

Norvēģija
Adrese:Bygdoy Alle 76,Post Box 3163 Elisenberg,0208 Oslo, Norway
Tālrunis:(47)22 542 280
E-pasts:latve@sensewave.com

Nīderlande
Adrese:Balistraat 88, 2585 XX 's-Gravenhage, The Netherlands
Tālrunis (31)70 306 39 34
E-pasts:amb.letland@cornnet.nl

Polija
Adrese:15-28 Tadeusza Rejtana Str.,02516 Warsaw,Poland
Tālrunis:(48)22 848 19 47
E-pasts:amlotew@warman.com.pl

Portugāle
Adrese:Avenida Miguel Bombarda 36,5C,1050-165 Lisbon,Portugal
Tālrunis (351)217 815 120
E-pasts:emb.letonia@mail.eunet.pt

Somija
Adrese:Armfeltintie 10,00150 Helsinki,Finland
Tālrunis:(358)9 476 472 44; (358)9 476 472 33 (konsulārā daļa)
E-pasts: embassy.finland@mfa.gov.lv

Spānija
Adrese:c/Diego de Leon 36-4, 28006 Madrid,Spain
Tālrunis (34)91 563 17 45
E-pasts:letspan@lite.eunet.es

Vācija
Adrese:Reinerzstr.40/41,14193 Berlin,Germany
Tālrunis:(49)30 82 60 02 22; (49)30 82 60 02 11 (konsulārā daļa)
E-pasts:latembger@mfa.gov.lv
Pārstāvniecība Bonnā
Adrese:Adenaueralle 100,
53113 Bonn,Germany
Tālrunis:(49)22 826 42 42

Zviedrija
Adrese:Odengatan 5,Box 19167, 104 32 Stockholm,Sweden
Tālrunis:(46)8 700 63 00
E-pasts: lettlands.ambassad@swipnet.se

Čehija
Adrese:3 Hradeshinska Str.,P.O. Box 54,10100 Prague,Czech Republik
Tālrunis:(420)2 242 524 54
E-pasts:zibens@lrvpraga.anet.cz

Nevalstisko organizāciju, kas sniegs Jums bezmaksas juridiskās un psiholoģiskās konsultācijas, sociālo palīdzību, spēs garantēt Jūsu drošību un medicīnas aprūpi, adreses un tālruņa numuri:

ASV:
Vispasaules izdzīvošanas tīkls (Global Survival Network),ASV
Tālrunis:+(1)202 387 00 28

Austrijā:
"Centre for victims of forced prostitution"(LEFO)
Adrese:Markhofgasse 4/6, 1030 Vienna
E-pasts:lefoe_ibf@t0.or.at
Tālrunis:(43)01 58 11 881; (43)01 796 92 98

Austrian Women “s Shelter Network -Information Centre Against Violence
Adrese:Bacherplatz 10/4, 1050 Wien,
E-pasts: informationsstelle@aoef.at
Tālrunis: 43 01 544 08 20

Beļģijā:
A.S.B.L.Pag-Asa (Belgium)
Adrese:16b,rue des Alexiens, 1000 Brussels –Belgium
E-pasts:pag.asa@skynet.be
Tālrunis:(32)2 511 64 64; (32)2 511 5 868

Bulgārijā:
La strada Bulgaria "Animus Association"
Adrese:Sofia 1408,PO Box 97
Tālrunis:(359)2 981 05 70; (359)2 981 67 40
E-pasts:animus@ttm.bg

The Help-Line for victims of violence:
(359)02 981 76 86

La Strada Bulgaria "Women's Alliance for Development"
Adrese:Neofit Rilski 2,1000 Sofia,Bulgaria
Tālrunis:(359)2 980 55 32, (359)2 980 59 20
E-pasts:wad@yellowpages-bg.net

Čehijā :
La strada Cheska republika,Praha
Adrese:P.O.Box 305;111 21 Praha 1,Czech Republic
E-pasts:lastrada@ecn.cz
Tālrunis:(42)02 57 31 31 32; (42)02 22 72 7171

Grieķijā:
Hot-line,Saloniki
Tālrunis.:(30)55 60 07; (30)42 20 21

Women against Violence against Women,GR-Athens,
Tālrunis:(30)1 623 04 44

Holandē:
Foundation against Traffic in Women-STV
Adrese:Bermuurde Weerd O.Z.31,3514 AP Utrecht,

The Netherlands
Tālrunis:(31)30 71 60 44

Itālijā:
"Casa delle donne per non subire violenza"
Adrese:Via de 'Poeti 4, 40122 Bologna
Tālrunis:(39)051 261 675; (39)051 265 700,
E-pasts: casadonnebo@orlando.women.it

"Comitato per Diritti Civili delle Prostitute" Pordenone,
Tālrunis:(39)0434 572 902

Izraēlā:
"The Israel Women's Network"
9 Habonim Street, Ramat Gan 52462 Israel
Tālrunis:(03)612 39 90
E-pasts:office@iwn.org.il
Hot-line:(03)517 61 76

Norvēģijā:
"The Secretariat of the Shelter Movement"
(Krisesentersekretariatet)
Adrese:Storgata 11,N-0155 Oslo,Norway
E-pasts: ks.sekretariatet@oslo.online.no
Tālrunis:(47)23 01 03 41; (47)22 35 23 81

Polijā:
La Strada Fundacja,Warszawa
Tālrunis:(48)022 628 99 99

Serbijā:
"Autonomous Women's Center"
Adrese:Tiršova 5a, 11000 Belgrade
E-pasts:awcasv@eunet.yu
Tālrunis:(381)11 645 328; (381)11 687 190

SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence:
(381)11 645 789

Šveicē:
FIZ Fraueninformationszentrum Dritte Welt, Zurich,
Tālrunis:(41)01 271 82 82

Turcijā:
"Women's Solidarity Foundation"
Hisarparký Cad.Firuzaga Sok. No:9/3-4,06240,Ulus, Ankara,Turkey
Tālrunis:(90)312 399 04 84; (90)216 357 21 42; (90)312 310 06 70

Vācijā:
"Amnesty for Women", Hamburg
Tālrunis:(49)040 384 753;

Frankfurt/Main
Tālrunis: (49)069 777 755

Zviedrijā:
The National Organisation of Battered Women's Shelters in Sweden (ROKS)
Adrese: Birger Jarlsgatan 110, Stockholm,Sweden
E-pasts:info@roks.se
Tālrunis:(46)8 44 299 30; (46)8 71 409 60

Latvijas organizāciju, kuras sniegs Jums konsultācijas par problēmām, kas saistītas ar darbu ārzemēs, adreses un tālruņa numuri:

Nodarbinātības Valsts Aģentūra
K.Valdemāra iela 38,
Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:7 021776

Starptautiskā migrācijas organizācija
ANO nams, Pils iela 21, Rīga,LV-1167,Latvija
Tālrunis:7503627
Fakss:7 503603

Organizācija "Genders"
A.Čaka iela 91/93, Rīga LV-1011, Latvija
Tālrunis/fakss:7 315899.

Latvijas Jaunatnes veselības centru padome:
Parka iela 1,Ogre, LV-5000,Latvija
Tālrunis/fakss:50 23360.

Valsts cilvēktiesību birojs:
Elizabetes iela 65, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis:7 287210

Krīzes centrs "Skalbes"
Kungu iela 34, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis:7 222922

Resursu centrs sievietēm "Marta"
Brīvības iela 183/2-30, Rīga LV-1012
Tālrunis/fakss:7378539

parmainas_karjera