2023-04-13 14:47:21

Papildu piemaksa par darbu – kā to aprēķina?

2016.06.16

Vai man ir tiesības saņemt piemaksu par papildu darbu? Kā piemaksa tiek aprēķināta?

 

Darbiniekam, kas paralēli darba līgumā noteiktajiem pienākumiem pēc darba devēja pieprasījuma papildus veic citus pienākumus, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šo darbu. Piemēram, ja darbinieks aizstāj uz laiku promesošu darbinieku. Piemaksas apmēru nosaka koplīgumā – darba devējam un darbinieku pārstāvjiem par to vienojoties, vai darba līgumā – darba devējam un darbiniekam par to vienojoties. Normatīvajos aktos nav paredzēti noteikumi vai ierobežojumi attiecībā uz piemaksas apmēru, to var noteikt pēc konkrētajiem apstākļiem, piemēram, darba intensitātes.

Vai man ir tiesības saņemt piemaksu par darbu īpašos apstākļos?

Darbiniekam, kas veic darbu īpašos apstākļos, kuri saistīti ar paaugstinātu risku viņa drošībai vai veselībai, var noteikt piemaksu, kuras apmēru nosaka koplīgumā vai individuālajā darba līgumā.

Darbiniekam, kura darbs saistīts ar paaugstinātu risku, slēdzot darba līgumu, būtu jānoskaidro, vai uzņēmumā ir noslēgts koplīgums, kurā ir noteiktas piemaksas par darbu īpašos apstākļos. Ja attiecīgās piemaksas nav noteiktas, darbiniekam būtu ieteicams vienoties ar darba devēju par šādu piemaksu noteikšanu darba līgumā.

Vai man ir tiesības saņemt piemaksu par nakts darbu?

Darbiniekam, kas veic nakts darbu, ir tiesības saņemt piemaksu. Nakts darbs ir ikviens darbs, ko darbinieks veic nakts laikā no pulksten 22.00 līdz 6.00 ilgāk nekā divas stundas. Piemaksu izmaksā par katru nakts laikā nostrādāto stundu, un tās apmērs nedrīkst būt mazāks par:

o         50% no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes laika algas gadījumā;

o         50% no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu akorda algas gadījumā.

Ja koplīgumā vai darba līgumā ir noteikts lielāks piemaksas apmērs, tad darbiniekam ir tiesības saņemt piemaksu lielākā apmērā.

Cik bieži darbiniekam ir tiesības saņemt darba samaksu?

Darbiniekam ir tiesības saņemt darba samaksu ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tomēr darbinieks var arī vienoties ar darba devēju par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, darbiniekam ir jāsaņem darba samaksu pirms attiecīgās dienas. Darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku un samaksu par atvaļinājuma laiku darbiniekam ir tiesības saņemt ne vēlāk kā dienu pirms atvaļinājuma.

 

Atbildes sagatavojusi Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Margarita Dukaļska

Autors: Līga Brūvere, «Rīgas Balss»
Publicēšanas datums: Pirmdiena, 2006. gada 21. augusts.