2023-04-13 14:47:21

Vai darba līgumā var paredzēt dažādus līgumsodus?

2016.06.16

Vai darba līgumā var paredzēt dažādus līgumsodus? Piemēram, par smēķēšanu darba laikā vai par 5 minūšu kavējumu atvelk no algas Ls 5 vai paredz - ja darbinieks uzņēmumā nenostrādā 5 gadus, tad maksā līgumsodu Ls 5000. Vai šādi noteikumi darba līgumā ir spēkā, ņemot vērā Darba likuma 6. pantu un to, ka Darba likumā līgumsodi nav paredzēti?

 

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Dukaļska.

Darba likums neparedz nekādus naudas sodus, ne līgumsodus. Līdz ar to saskaņā ar Darba likuma 6. panta noteikumiem nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līguma un darba devēja rīkojuma noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

Kāds varētu būt Darba likuma 144. panta otrajā daļā noteiktās «atbilstošās atlīdzības» apmērs? Par darbu svētku dienās (Darba likuma 144. p.) «atbilstošas atlīdzības» apmērs ir noteikts Darba likuma 68. panta pirmā daļā, kurā noteikts, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, - ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorda izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Darba likuma 68. panta otro daļu darba koplīgumā var noteikt lielāku piemaksu par darbu svētku dienā.

Ja darba koplīgumā būs paredzēta lielāka piemaksa par darbu svētku dienā, tad darba devējam jāizmaksā šī lielākā piemaksa, nevis tā, kas paredzēta Darba likuma 68. panta pirmā daļā, jo saskaņā ar Darba likuma 6. panta otro daļu nav spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji darba koplīgumam pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

 

Autors: Līga Brūvere, «Rīgas Balss»
Publicēšanas datums: Piektdiena, 2006. gada 4. augusts.