2023-04-13 14:47:21

Akorda darba apmaksa - atbilstoši likumam

2016.06.16

Strādāju uzņēmumā, kur lielākajai daļai darbinieku ir noteikta akorda darba apmaksa. Mani interesē, kā maksā tad, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt viņam noteiktajā darba dienā? Cik saprotu, tad būtu jāmaksā atbilstoši Darba likuma 74. panta 3. daļas noteikumiem, proti: «Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos viņam izmaksā vidējo izpeļņu…» Pašreiz uzņēmumā to nedara, aizbildinoties, ka uz mums šis likuma pants neattiecas, jo darbinieki nestrādā pie konveijera.

 

Darbiniekam ir tiesības saņemt vidējo izpeļņu par laiku, kad viņš atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā, kā arī tad, ja nav veicis darbu šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

o         pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē;

o         iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē kā donors nodod asinis. Pēc katras šādas dienas darba devējam jāpiešķir darbiniekam atpūtas diena, saglabājot par to vidējo izpeļņu. Pēc darbinieka pieprasījuma, šo dienu pievieno ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam;

o         darba laika ietvaros piedalās darba devēja rīkotā profesionālā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā;

o         ne ilgāk kā divas darba dienas neveic darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;

o         ne ilgāk kā vienu darba dienu neveic darbu sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu tajā pašā apdzīvotajā vietā pēc darba devēja iniciatīvas vai ne ilgāk kā divas darba dienas — sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu citā apdzīvotā vietā;

o         pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;

o         piedalās tādu ārkārtēju apstākļu izraisītu seku novēršanā, kas apdraud sabiedrisko drošību vai kārtību;

o         atrodas komandējumā;

o         neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, un viņam ir noteikta akorda alga vai laika algas sistēma ar stundas vai dienas algas likmes apmaksu.

Darba likums un citi normatīvie akti jāievēro visiem. Nav pamata atrunai, ka uz darbiniekiem neattiecas Darba likuma 74. panta normas, ja vien uzņēmuma darba koplīgumā nav noteikts kā citādi (darba devējs un darbinieki var noslēgt kopīgu līgumu, kurā nosaka īpašus noteikumus, tie var būt arī attiecībā uz darba algu). Atsevišķus, no kopīgā līguma atšķirīgus noteikumus iespējams paredzēt arī darba līgumā.

 

Autors: Sandra Pumpure, «Praktiskais Latvietis»
Publicēšanas datums: Otrdiena, 2006. gada 21. novembris.