2023-04-13 14:47:21

Daži jautājumi par darbinieka izdevumiem

2016.06.16

Vai darbiniekam ir tiesības prasīt savu izdevumu atlīdzināšanu?

 

Darbiniekam ir tiesības prasīt, lai darba devējs atlīdzina viņam izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu. Jebkurā gadījumā darbiniekam ir tiesības prasīt izdevumu atlīdzināšanu:

o         kas saistīti ar darbinieka komandējumu vai darba braucienu;

o         kas radušies, darbiniekam pārceļoties uz citu dzīvesvietu pēc darba devēja iniciatīvas;

o         kas radušies sakarā ar darbiniekam piederoša darba aprīkojuma nolietošanos, ja tas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām.

Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums izmaksāt paredzamajiem izdevumiem atbilstošu avansu.

Vai darbiniekam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu?

Darbiniekam ir tiesības prasīt, lai darba devējs atlīdzina zaudējumus, kuri darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša darba aprīkojuma bojājumu vai bojāeju, ja ievēroti šādi nosacījumi:

o         darbiniekam piederošā darba aprīkojuma izmantošana bija noteikta līgumā;

o         zaudējumi bija radušies darba veikšanas gaitā;

o         darbinieks nebija vainīgs zaudējumu nodarīšanā.

Vai darbiniekam ir tiesības saņemt darba samaksu, ja viņš nav pienācīgi veicis savus pienākumus?

Ja darbinieks nav pienācīgi izpildījis savas saistības, piemēram, nav nostrādājis pilnu darba laiku vai daļēji izpildījis savas saistības, darba devējs var izmaksāt darba samaksu tikai par faktiski nostrādāto darba laiku, ja nolīgta laika alga, vai atbilstoši paveiktā darba daudzumam, ja nolīgta akorda alga. Ja neatbilstošas darba izpildes gadījumā, kas izraisījusies darbinieka tīšas prettiesiskas rīcības dēļ, darba devējam ir radušies zaudējumi, darba devējs var ieturēt atlīdzību par šiem zaudējumiem no darbinieka darba samaksas. Darba devējs drīkst ieturēt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja saņemta darbinieka rakstveida piekrišana. Ja darbinieks apstrīd šādu zaudējumu pamatotību vai apmēru, darba devējam ir jāceļ attiecīga prasība tiesā.

 

Autors: Margarita Dukaļska, Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Publicēšanas datums: Trešdiena, 2006. gada 13. septembris.