2023-04-13 14:47:21

Studentiem ir iespējams saņemt mācību atvaļinājumu

2016.06.16

Mācību-atvaļinājums

Darba likums paredz divus mācību atvaļinājuma veidus:

Pirmais veids: mācību atvaļinājums valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Šis atvaļinājums pēc darbinieka pieprasījuma ir piešķirams obligāti, ja darbiniekam ir iestājies kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem, un šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 20 darba dienām gadā.

Par šīm 20 darba dienām darba alga var tikt vai netikt saglabāta. Ja darbiniekam ir noteikta akordalga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to. Taču jāņem vērā, ka šis atvaļinājuma veids neattiecas uz parastajām sesijām augstskolās. Šīs 20 darba dienas neattiecas arī uz kursa darbu rakstīšanu.


Otrais veids: paredzēts citiem gadījumiem, kad nav nepieciešams kārtot valsts eksāmenu vai izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu, bet gan lai, piemēram, apmeklētu lekcijas, stundas, seminārus, kārtotu sesiju augstskolā, rakstītu kursa darbus utt. Taču šo atvaļinājumu piešķir saskaņā ar darba līgumu vai koplīgumu. Tas nozīmē, ka šo atvaļinājumu var nepiešķirt, ja darba līgumā vai koplīgumā par to nekas nav atrunāts.

Kārtība, kādā piešķir mācību atvaļinājumu

 

Obligātā kārtā mācību atvaļinājums, kas paredzēts citiem gadījumiem, būs jāpiešķir tikai tad, ja darba līgumā vai koplīgumā ir paredzēta šāda mācību atvaļinājuma piešķiršana. Tas pats attiecas arī uz šāda veida mācību atvaļinājumu apmaksu. Tas nozīmē, ka darba līgumā vai koplīgumā var pastāvēt dažādi varianti, piemēram, tajā ir atrunāts, ka šāds mācību atvaļinājums tiek piešķirts uz kādu noteiktu laiku, bet netiek apmaksāts, vai arī tiek piešķirts un tiek apmaksāts, vai arī tas vispār netiek piešķirts.

 

Tāpēc pirms darba līguma parakstīšanas ieteicams rūpīgi izlasīt savu darba līgumu un koplīgumu, ja uzņēmumā tāds pastāv. Arī darbiniekam ir tiesības izteikt priekšlikumus sava darba līguma saturam. Ja darba līgumā vai koplīgumā par mācību atvaļinājumu nekas nav atrunāts, tad vienmēr pastāv iespējā darbiniekam un darba devējam katrā konkrētajā situācijā vienoties par šāda atvaļinājuma piešķiršanu.

Mācību atvaļinājumu, kurš paredzēts valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, ir jāpiešķir neatkarīgi no laika, kuru darbinieks nostrādājis pie attiecīgā darba devēja. Tas nozīmē, ka šādu atvaļinājuma darbinieks var pieprasīt jau savā pirmajā darba dienā. Savukārt otrs mācību atvaļinājuma veids tiek piešķirts darba līgumā vai koplīgumā paredzētajā kārtībā, kuros var būt atrunāts, ka šāds mācību atvaļinājums tiek piešķirts pēc, piemēram, viena nostrādāta gada.

Arī šādu atvaļinājumu piešķiršanas biežums likumā nav ierobežots. Mācību atvaļinājumu ir iespējams arī sadalīt daļās. Abi iepriekš minētie atvaļinājumu veidi attiecas gan uz augstskolu studentiem, gan uz vidusskolu un pamatskolu skolniekiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar darba devēju.

Iesniegums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu

 

Likumā nav noteikts, cik dienas iepriekš darbiniekam ir jāraksta iesniegums ar lūgumu piešķirt mācību atvaļinājumu valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, taču domājums, ka tam vajadzētu būt saprātīgam termiņam sākot no vismaz vienas nedēļas līdz vienam mēnesim. Šajā gadījumā iesniegumam jāpievieno arī izziņa no mācību iestādes, kurā apliecināts, ka personai ir jākārto valsts eksāmeni vai jāizstrādā diplomdarbs. Attiecībā uz otro mācību atvaļinājuma veidu darba līgumā vai koplīgumā var būt noteikts termiņš, cik ilgi iepriekš jāraksta iesniegums.

 

Konsultācijas

 

Gadījumos, kad tiek pārkāptas likumā paredzētās darbinieka tiesības uz mācību atvaļinājumu, darbiniekiem ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā, kā arī tiesā. Valsts darba inspekcijā ir iespējams saņemt arī konsultācijas gan pa tālruni 67186522, 67186523, gan klātienē Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 1. stāvā.

Informācija publicēta sadarbībā ar Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāju Guntaru Stauni.