2023-04-13 14:47:21

Kāda ir darbinieka atlaišanas kārtība?

2016.06.16

Kādi ir Darba likumā noteiktie gadījumi, kad var atlaist darbinieku? Kāda ir atlaišanas kārtība?

 

Darbiniekam jāņem vērā, ka darba attiecības ar viņu var tikt izbeigtas tikai Darba likumā noteiktos gadījumos:

o         pušu savstarpēja vienošanās;

o         darba līguma termiņa izbeigšanās;

o         trešo personu pieprasījums;

o         darba devēja nāve;

o         darbinieka nāve (Civillikuma 2195. p.);

o         tiesas spriedums (DL 101. p. 5. d., 110. p. 4. d., 115. p. 3. un 4. d.);

o         vienas (darbinieka vai darba devēja) puses uzteikums.

Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, spējām vai arī saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.

Atlaišanas gadījumi, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību:

o         darbinieks bez attaisnojošiem iemesliem veicis darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpumu (DL 101. panta 1. daļas 1. punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš;

o         darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību (DL 101. panta 1. daļas 2. punkts). Darba devējam ir tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu;

o         darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu (DL 101. panta 1. daļas 3. punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš;

o         darbinieks, veicot darbu, ir bijis alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. panta 1. daļas 4. punkts). Darba devējam ir tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu;

o         darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību (DL 101. panta 1. daļas 5. punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš.

Atlaišanas gadījumi, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka spējām:

o         darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai (DL 101. panta 1. daļas 6. punkts);

o         darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (DL 101. panta 1. daļas 7. punkts). Šajā gadījumā darba devējs drīkst atlaist darbinieku tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā.

Minētajos gadījumos darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 1 mēnesi iepriekš.

Atlaišanas gadījumi, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā:

o         ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu (DL 101. panta 1. daļas 8. punkts). Šajā gadījumā darba devējs drīkst atlaist darbinieku tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā;

o         tiek samazināts darbinieku skaits (DL 101. panta 1. daļas 9. punkts). Šajā gadījumā darba devējs drīkst atlaist darbinieku tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā;

o         darba devēja uzņēmums tiek likvidēts (DL 101. panta 1. daļas 10. punkts).

Minētajos gadījumos darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 1 mēnesi iepriekš.

Darba devējs nedrīkst uzteikt darba līgumu ar darbinieku, kas ir arodbiedrības biedrs, bez attiecīgās arodbiedrības piekrišanas (DL 110. pants). Izņēmuma gadījumi, kad atļauts uzteikt darba līgumu bez arodbiedrības piekrišanas, ir:

o         darbinieka pārbaudes laiks (DL 47. panta 1. daļa);

o         darbinieks, veicot darbu, ir bijis alkohola, narkotiku vai toksiskā reibuma stāvoklī (DL 101. panta 1. daļas 4. punkts);

o         darbinieka, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, atjaunošana darbā (DL 101. panta 1. daļas 8. punkts);

o         darba devēja uzņēmums tiek likvidēts (DL 101. panta 1. daļas 10. punkts).

 

Autors: Margarita Dukaļska, Valsts darba inspekcijas pārstāve
Publicēšanas datums: Ceturtdiena, 2006. gada 23. novembris.

Esi darba meklējumos? Apskati aktuālās vakances un atrodi jaunu darbu jau šodien!